Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 577
25. 01. 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГЛАВНОГ / У АДМИНИСТРАТОРА / КУ

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
 
1. Оглашава се пријем на радно мјесто ГЛАВНИ/А АДМИНИСТРАТОР/КА  у Општини Шавник, један извршилац/тељка на период од четири године.
 
2. Општи и посебни услови за заснивање радног односа и докази о испуњавању услова:
 
 Да је лице пунољетно и да је држављанин Црне Горе  ( доставити увјерење о држављанству и фотокопију биометријске личне карте.  Кандидати који посједују биометријску личну карту, нијесу у обавези да доставе увјерење о држављанству, већ овјерену копију биметријске личне карте)
 Да је лице здравствено способно за обављање послова радног мјеста ( доставити љекарско увјерење које није старије од шест мјесеци)
 Да лице није осуђивано за кривично дјело које га чини недостојним за рад у државном органу и да се против лица не води кривични поступак за кривично дјело за које се гоњење предузима по службеној дужности ( доставити увјерење надлежног суда не старије од  шест мјесеци, док увјерење из казнене евиденције прибавља Секретаријат по службеној дужности)
 Стечено високо образовање – ВИИ – 1 ниво – завршен правни факултет у обиму од 240 кредита ЦСПК-а ( доставити овјерену фотокопију дипломе или увјерења о стеченом нивоу образовања)
 Положен стручни испит за рад у државним органима ( доставити овјерену фотокопију увјерења)
 Најмање пет година радног искуства ( доставити увјерење, односно потврду послодавца којом се доказује тражено радно искуство) 
 
 
Такође, кандидат је дужан доставити доказ ( увјерење издато од стране послодавца) да није остварио право на отпремнину, имајућу у виду да лице коме престане радни однос на основу писаног споразума, а оствари право на отпремнину у складу са прописом Владе, или прописом органа локалне самопураве, не може засновати радни однос у државном органу или правном лицу из члана 3 став 2 Закона о државним службеницима и намјештеницима, у органу локалне управе, или правном лицу чији је оснивач локална управа, у периоду од пет година од дана исплате отпремнине у складу са одредбама члана 166б Закона о  државним службеницима и намјештеницима (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 39/11, 50711, 66/12 и 34/14).
3. Поступак провјере спосбности обавиће се путем посебно структуираног интервјуа, у складу са чланом 53 Закона о државним службеницима и намјештеницима ( ,,Сл.лист ЦГ“,  бр. 39/11, 50711, 66/12 и 34/14).
4. Пријаву са личном биографијом као и комплетну документацију ( тражене доказе о испуњавању услова за заснивање радног односа) доставити непосредно или препорученом поштом у року од 20 дана од дана објављивања Јавног конкурса у затвореној коверти, на којој је потребно исписати ,,Јавни конкурс за Главног администартора, име и презиме кандидата, са адресом и телефонским бројем, на адресу : ОПШТИНА ШАВНИК, Секретаријат локалне управе, Шавник, б.б. 81400 Шавник.
5.   Контак особа за давање информација у поступку јавног конкурса је Душан Радановић – секретар Секретаријата локалне управе, на телефон: 040/ 266-108.
 
                                                                                                                  в.д.СЕКРЕТАР-а,                                                                      Душан Радановић