Park prirode Dragišnica i Komarnica

Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica“ nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Opštine Šavnik, graniči se sa Nacionalnim parkom ,,Durmitor“ i pripada katastarskim opštinama Grabovica, Komarnica, Duži i Pošćenje. Ukupna površina parka iznosi 2.994,00 ha.

Područje Parka prirode ,,Dragišnica i Komarnica” smješteno je u planinskom području u kome dominiraju razruđene, često duboko disecirane forme reljefa sa niskim, srednjim i visokim planinama i grebenima, kanjonskim dolinama i klisurama.

Na području Parka prirode utvrđeno je prisustvo značajnog broja biljnih vrsta i biljnih zajednica formiranih u izraženim visokoplaninskim uslovima. Pojavu endemičnih, subendemičnih, reliktnih i rijetkih predstavnika flore na području Dragišnice i Komarnice uslovili su evoluciono-istorijski faktori i velika raznovrsnost orografskih i mikroklimatskih uslova. Kombinacija različite horologije, starosti i porijekla čini prirodna staništa ovog područja interesantnim i jedinstvenim u durmitorskom masivu koji inače broji ukupno 1600 biljnih vrsta.

U pogledu bogatstva i raznovrsnosti šuma, ističu se sljedeće šumske zajednice: šume kitnjaka i crnog graba, šume crnog graba i crnog jasena, šume planinske bukve, šume bukve i jele, subalpska šuma bukve i klekovine bora krivulja.

U tim šumama Parka prirode svoje mjesto su našli su mrki medvjed, divlja svinja, sivi vuk, divokoza, srna, lisica, zec, kuna, jazavac.

Značajno je i prisustvo gljiva (registrovano je 65 vrsta), koje najviše plodonose u proljećnim, ljetnjim i jesenjim mjesecima, pa se može očekivati da se u budućim istraživanjima registruje preko 500 vrsta.

Rijeke u Parku prirode, Komarnica i Grabovica koje su bogate potočnom pastrmkom i lipljenom, ističu se visokom očuvanošću i značajem za stabilnost vodnog režima i bilansa.

Područje Parka prirode Dragišnica i Komarnica obuhvata tri područja koja se mogu posmatrati kao tri jedinstvene i prepoznatljive cjeline, Dragišnice, kanjona Nevidio i Boljske grede.

Najniža tačka je u samom kanjonu rijeke Komarnice sa nadmorskom visinom od 651 mnv, dok najviša tačka predstavlja vrh Ogorjeli krš sa nadmorskom visinom od 1.998 mnv.

Odlukom Skupštine opštine Šavnik od 30.11.2017. godine, donešena je odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Park prirode Dragišnica i Komarnica“ koji je od opštine Šavnik - Sekretarijata lokalne uprave preuzeo nadležnosti upavljanja Parkom prirode.

Osnovne djelatnosti Društva

  • održavanje biodiverziteta i geoloških i geomorfoloških vrijednosti u neizmjenjenom stanju, održavanje postojećih ekoloških procesa u neizmjenjenom stanju i održavanje raznovrsnosti genetskog fonda;
  • održavanje bogatstva vrsta šumskih, livadskih, vodenih i drugih staništa od značaja za očuvanje biodiverziteta identifikovanih na području;
  • održavanje bogatstva zaštićenih i ugroženih vrsta biljaka i životinja;
  • čuva, unapređuje, promoviše Park prirode;
  • stvaranje dobrobiti za lokalnu populaciju bez narušavanja prirodnih vrijednosti parka;
  • doživljavanje prirode kroz sportske aktivnosti (kanjoning, planinarenje, alpinizam biciklizam, turno skijanje);
  • doživljavanja prirode na jedinstvenom dijelu područja posebno interesantom velikom broju turista kroz poseban režim kontrole uticaja na prirodu;
  • razvoj turističkih sadržaja koji ne narušavaju prirodne vrijednosti u okviru Parka prirode;
  • kontrolisano korišćenje prirodnih resursa u Parku prirode;

Zaposleni

Pored direktora u ,,Parku prirode Dragišnica i Komarnica“ su stalno uposleni i Stručni saradnik za zaštitu životne sredine i stručni saradnik za menadžment i marketing i nadzornik.

Park prirode Dragišnica i Komarnica

Danilo Tomić direktor

Adresa
Šavnik bb, Šavnik 81450

Mobilni telefon
069 606 158

Email
parkprirode.savnik@gmail.com