Sekretarijat lokalne uprave

Izvedeno iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik

( „Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 023/19 od 19.06.2019)

Sekretarijat lokalne uprave vrši poslove koji se odnose na:

- praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblastima za koje je organ obrazovan, izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, planskih dokumenata i drugih propisa i akata iz oblasti za koje je organ obrazovan;

- pripremu i sprovođenje propisa opštine u oblastima za koje je organ osnovan, izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;

- izradu i sprovođenje programskih i planskih akata iz djelokruga organa, sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa opštine u okviru nadležnosti organa i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;

- kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima);

- postupak zaključenja braka; priznanje stranih sudskih odluka; vođenje matičnog registra vjenčanih, izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnog registra i uvjerenja na osnovu podataka koji se vode u matičnom registru; ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, administrativno-tehničke poslove u primjeni propisa iz izbornog sistema, referenduma i uvođenja samodoprinosa;

- vođenje drugih evidencija o stanovništvu u skladu sa posebnim zakonom;

- stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata opštine i njenih organa, upotrebom i zaštitom simbola opštine i priprema propise iz ove oblasti;

- sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica i mjesnih centara; učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica; koordiniranje njihovim radom; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica;

- stvaranje uslova da se određeni poslovi iz djelokruga organa lokalne uprave obavljaju u mjesnim kancelarijama kao bližem mjestu stanovanja građana; mjesne centre, vođenje registara mjenih zajednica i mjesnih centara i obavljanje admnistrativnih poslova za iste;

- zaštitu, tekuće i investiciono održavanje prostora u kojima su smješteni organi uprave i mjesne kancelarije; tekuće i investiciono održavanje pokretnih i nepokretnih stvari koje koriste organi i službe lokalne uprave;

- osiguranje zaposlenih;

- osiguranje imovine opštine;

- korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;

- pružanje ugostiteljskih usluga za organe uprave;

- održavanje higijenje službenih prostorija;

-vođenje registra i sprovođenje postupka izdavanja radnih i volonterskih knjižica; upisivanje podataka, zamjenu i izdavanje novih radnih knjižica; vođenje registra izdatih radnih knjižica;

- preduzimanje i realizaciju aktivnosti u vezi sa primjenom propisa opštine o dodjeli stipendija studentima, vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja i nagrađivanja talentovanih učenika i studenata; dostavljanje spiskova djece dorasle za upis u osnovnu školu, u skladu sa zakonom i učešće u pripremi i realizaciji manifestacija u oblasti obrazovanja;

- vršenje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u odgovarajuće obrazovne programe u skladu sa zakonom, imenovanje i obezbjeđenje uslova za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama;

- razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječje zaštite; uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite; vođenje postupka rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; obavljanje stručnih i admnistrativnih poslova za potrebe Komisije za reviziju stanarskih prava; praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe; obavljanje stručnih i drugih poslova koji su, shodno propisima, povjereni lokalnim samoupravama za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica; vođenje postupka za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći, ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima na nivou lokalne uprave, države i centrima za socijalni rad;

- obavljanje poslova iz oblasti boračke i invalidske zaštite, rješavanje u prvostepenom postupku po zahtjevu za ostvarivanje prava shodno Zakonu o boračko-invalidskoj zaštiti; rješavanje po službenoj dužnosti o nastalim promjenama i navedenim pravima; vođenje evidencije korisnika prava; izdavanje uvjerenja po osnovu evidencije; ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima na lokalnom i nacionalnom nivou i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima od značaja za borce i vojne invalide;

 - stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou Opštine, predlaganje planova i programa razvoja i prioriteta investicionih ulaganja u oblasti kulture, predlaganje osnivanja javnih ustanova iz oblasti kulture, vršenje upravnog nadzora i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama;

 - zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od lokalnog značaja, vođenje registra spomen-obilježja i drugih registara i evidencija, zaštitu i održavanje spomen-obilježja, donošenje programa podizanja spomen-obilježja i odluke o podizanju, izmjeni, doradi, izmještanju i uklanjanju spomen-obilježja u skladu sa zakonom i propisima Opštine;

 - praćenje i podsticanje razvoja i unapređenja bibliotečke, muzejske, arhivske i pozorišne djelatnosti, razvoja i unapređenja izdavaštva i kinematografije;

 - praćenje stanja, razvoja i unapređenja javnog informisanja i medija; predlaganje mjera i aktivnosti u pogledu razvoja i unapređenja u ovim oblastima;

 - praćenje stanja, razvoja i unapređenja rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;

 - učestvovanje u pripremanju, donošenju i praćenju realizacije lokalnih akcionih planova i drugih dokumenata za rodnu ravnopravnost na nivou Opštine;

- stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture; izradu programa finansiranja aktivnosti u sportu i program sportskih manifestacija, praćenje realizacije investicionih programa u oblasti sporta koje finansira opština, davanje predloga i pripremu akata kojima se uređuju uslovi za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata od značaja za opštinu;

- predlaganje mjera za obezbjeđivanje uslova za trening i takmičenja sportista, sportsko-rekreativne aktivnosti djece, omladine i odraslih; podsticaj aktivnosti lica sa invaliditetom, kao i druge aktivnosti koje su u funkciji unapređenja zdravlja i psiho-fizičkih sposobnosti građana;

- objavljivanje javnog konkursa za sufinansiranje sportskih organizacija; određivanje uslova, postupka, kriterijuma i načina za dodjelu sredstava i vršenje kontrole nad realizacijom programa sportskih organizacija; odlučivanje o sredstvima koja se raspoređuju sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji opštine, u skladu sa zakonima i propisima opštine;

- utvrđenje i sprovođenje omladinske politike; staranje o unapređenju života mladih, učestvovanje u izradi lokalnih akcionih planova i opštinskih propisa za mlade koji se odnose na: obrazovanje, zapošljavanje, učešće mladih u životu društva, zdravlje, informisanost i mobilnost, slobodno vrijeme, ljudska prava, kulturu, porodicu;

- upravljanje kadrovima koji se ostvaruju kroz: sprovođenje oglasa za potrebe organa uprave, predlaganje kadrovskog plana za organe uprave; vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada; ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika koji su na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organima uprave; praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima uprave, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom; evidenciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja; primjenu propisa vezanih za stručno osposobljavanje pripravnika; pripremu predloga godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika; sagledavanje i analiziranje potreba organa uprave za usavršavanjem i obukom; koordiniranje aktivnostima oko obuke lokalnih službenika i namještenika i saradnju sa Upravom za kadrove i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti; čuvanje i ažuriranje pesonalnih dosijea; prijavljivanje i odjavljivanje zaposelnih službenika i namještenika sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja; praćenje i sprovođenje Zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji se odnose na pravni status lokalnih službenika i namještenika; vršenje svih administrativno-stručnih poslova u vezi praćenja stanja iz radnog odnosa i druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima;

- poslove javnih nabavki u skladu sa zakonom;

- pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine, pripremanje izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta, propisivanje baze, sadržaja, forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava, izradu Nacrta odluke o privremenom finansiranju, praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkim jedinicama, dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju, pripremanje izvještaja za Skupštinu Opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, davanje predloga za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom;

- poslove oko zaduživanja opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova, pripremu odluke o uvođenju samodoprinosa (opštinskog i mjesnog); upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima; pripremanje Završnog računa Budžeta Opštine, vodjenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige, obavljanje finansijskog planiranja i upravljanja gotovinskim sredstvima, kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta, kontrola protoka i knjiženja računovodstvene dokumentacije, vršenje kontiranja finansijske dokumentacije, usaglašavanje obaveza i potraživanja na žiro računima, obazbjeđivanje pravilne primjene kontnog plana i njegovog usaglašavanja po pozicijama Budžeta, ispostavljanje računa za izvršene usluge od strane organa lokalne uprave, obračun i isplatu zarada i naknada lokalnih službenika i namještenika; prati i primjenjuje propise vezane za oblast računovodstva; zaključivanje poslovnih knjiga i vršenje obračuna amortizacije osovnih sredstava, opreme i sitnog inventara, usaglašavanje stanja po popisu sa stanjem po knjigama, vođenje knjigovodstva investicija čiji je investitor opština, vođenje evidencije o podignutim kreditima, datim pozajmicama, datim pomoćima i stipendijama, vođenje knjige ulaznih faktura, vršenje likvidacije prispjelih obaveza za organe lokalne uprave, prati uplate poreskih obveznika prema evidenciji o njihovom poreskom zaduženju, budžetsko računovodstvo i izvještavanje, upravljanje finansijskim informacionim sistemom;

- praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede, stočarstva, ribarstva, lova i zaštite bilja i priprema propise iz ove oblasti; predlaže mjere za suzbijanje poljskih šteta, izdaje uvjerenja o individualnim proivođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, stočarstva i ribarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; predlaže i prati realizaciju agro-budžeta u saradnji sa drugim subjektima, daje saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješava po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda;

- postupa po podnesenim zahtjevima u vezi poljoprivrednog osiguranja i staračkih naknada i vodi evidenciju o istima; prosleđuje podnesene zahtjeve farmera za premije i regrese nadležnom ministarstvu; vodi evidenciju poljoprivrednih proizvođača, stočnog fonda, prati otkup mlijeka, bilja, sitne i krupne stoke i drugih poljoprivrednih proizvoda na području opštine; prati tok proljećnje sjetve i vrši dodjelu regresa za sjetvu; posreduje u nabavci mehanizacije; rješava po zahtjevima u vezi šteta (uginuće stoke, ribe ili šteta na poljoprivrednom zemljištu); prikuplja i evidentira podatke o poljoprivrednom potencijalu opštine u privatno vlasništvo; predlaže nadležnom organu i predsjedniku opštine poreske mjere i druge stimulativne mjere za brži razvoj poljoprivrede na području opštine Šavnik; priprema i sprovodi Plan edukacije i obuke poljoprivrednih proizvođača u cilju unapređenja poslovnog ambijenta;

- izdavanje vodnih uslova, izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola; utvrđivanje, praćenje i unapređenje stanja erozivnih područja na teritoriji opštine i utvrđivanje mjera erozivne zaštite, vođenje vodnih knjiga i katastra knjiga; priprema i učestvuje u izradi propisa iz oblasti vodoprivrede, učestvuje u pripremanju predloga mjera za održavanje i promjenu režima voda, upotrebu voda i način iskorišćavnja izvorišta, predlaže akte za zaštitu kaptiranih izvorišta, sarađuje sa organizacijama i institucijama iz ove oblasti, predlaže mjere za regulaciju vodotoka rijeka: Tušine, Bukovice, Komarnice, Bijele i Šavnika, inicira nadležnom organu donošenje projekta za njihovu regulaciju;

- izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina (šljunak, pijesak i kamen) koje se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih i infrastrukturnih objekata;

- priprema i predlaže Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje infrastrukturnih objekata od neposrednog značaja za razvoj sela i poljoprivrede nadležnom lokalnom organu, predlaže mjere i aktivnosti na sanaciji seoske infrastrukture u slučaju elementarnih nepogoda, snabdijevanja vodom seoskog stanovništva i stočnog fonda u sušnom periodu;

- vrši poslove uprave koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva; pripremu finansijske dokumentacije, praćenje utroška finansijskih sredstava, ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva; učestvuje u pripremi dokumentacije za obavljanje poslova javnih nabavki, priprema i predlaže plan mjera i aktivnosti za realizaciju Sporazuma o uspostavljanju Mašinskog prestena za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine;

- razvoj preduzetništva; pripremanje propisa kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane; rješavanje u postupcima po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vodi registar tih objekata; ovjeravanja knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge; utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u skladu sa zakonom (donosi rješenja i evidentira svaku promjenu podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti); izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga, u skladu sa zakonom;

- vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijem prijava o promjeni podataka i vodi evidenciju iste;

- vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanataske djelatnosti i izdavanje potvrda o podnijetim prijavama sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavljanje nadležnim subjektima;

- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;

- realizaciju programa edukacije preduzetnika;

- razvoj malih i srednjih preduzeća;

- organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema opštine, organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe i službe lokalne uprave, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u opštini;

- predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema; kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema; predlaganje automatizacije poslova u javnim preduzećima i ustanovama i u tom smislu izradu projektnih zadataka i učestvovanje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema;

- izradu i realizaciju planova obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izradu planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;

- primjenu jedinstvenih standarda: OS, DBMS i alata za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije i organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;

- obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa opštine i učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (vodi i ažurira web sajt opštine, objavljuje nacrte akata koje donosi Skupština i predsjednik opštine, objavljuje plan i program učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, obavještava o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne rasprave, izvještaje sa sjednica Skupštine Opštine i donijetim odlukama i drugim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi Opštine i dr.) ;

- izradu Programa uređenja prostora Opštine; pripremne poslove na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata po posebnom postupku u skladu sa Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata do donošenja Plana generalne regulacije;

- vođenje informacionog sistema o prostoru; vođenje dokumentacione osnove o prostoru sa indikatorima praćenja sprovođenja planskih dokumenata;

- davanje predloga smjernica za izradu programskog zadatka o izradi planskog dokumenta, davanje mišljenja na nacrt planskog dokumenta; učešće u javnoj raspravi u vezi nacrta planskog dokumenta; pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata; pripremne poslove na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata;

- predlaganje smjernica za programski zadatak i pripremne poslove na izradi lokalnih planskih dokumenata;

- povjerene poslove izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;

- izradu programa privremenih objekata sa urbanističkim uslovima, zonama i smjernicama za njihovo postavljanje odnosno građenje;

- sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata; donošenje rješenja o legalizaciji za bespravne objekte; vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka iz katastra, odnosno geoportala; sistematizaciju i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu;

- dostavljanje podataka nadležnom organu uprave radi utvrđivanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

- dostavljanje podataka nadležnom organu uprave radi utvrđivanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

- sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine; izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine; izradu i implementaciju lokalnog plana održivog razvoja; izradu i implementaciju lokalnog programa zaštite životne sredine; izradu programa monitoringa segmenata životne sredine; izradu Izvještaja o stanju životne sredine; uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha; pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara; izradu i sprovođenje Akcionog plana biodiverziteta; sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti; sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaje organ Opštine; izradu strateške karte buke; određivanje akustičnih zona; izradu akcionog plana za zaštitu od buke; izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti; nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima; davanje mišljenja na predlog odluka o izradi strateških procjena uticaja na životnu sredinu;

- pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stambeni ili poslovni prostor, stambenog prostora u poslovni prostor, poslovnih prostora u stambeni prostor i sl.;

- sprovođenje upravnih postupaka za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za koje je organ nadležan do okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; postavljanje, građenje i uklanjanje pomoćnih objekata, pristupnih rampi, liftova i sl. za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore;

- uređivanje odnosa u oblasti stanovanja iz nadležnosti Opštine; rješavanje po zahtjevima lica koja imaju pravni interes u postupcima iseljenja iz posebnih ili zajedničkih djelova stambenih zgrada ako se neko lice useli u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov prestane; praćenje organizovanja organa upravljanja u stambenim zgradama i učestvovanje u postupcima po zahtjevima organa upravljanja stambenih zgrada za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade; vođenje registra etažnih vlasnika; određivanje brojeva stambenih zgrada; vođenje registra stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova; vođenje registra upravnika stambenih zgrada;

- učešće u postupku obezbjedjenja izvodjenja hitnih radova na stambenim zgradama kada ove radove obezbjeđuje Opština u skladu sa zakonom i vršenje nadzora nad izvođenjem hitnih radova;

- učešće u postupku imenovanja i donošenja odluke o imenovanju privremenog upravnika stambene zgrade;

- donošenje rješenja, shodno Odluci Skupštine etažnih vlasnika, u skladu sa zakonom kojim se obračunava iznos i utvrđuje način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele;

   - vođenje evidencije podataka o zakupu posebnih djelova u stambenim zgradama, koje je dužan da dostavlja upravnik stambene zgrade;

   - sprovođenje administrativnog izvršenja izvršnih rješenja ovog organa uprave u slučajevima useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako je taj osnov prestao;

   - obavljanje svih poslova na organizaciji, procjeni neophodnih materijalnih finansijskih sredstava za svako pojedinačno sprovođenje izvršenja koje je dužan da obezbijedi donosilac izvršnog rješenja i blagovremeno izvršavanje svih izvršnih rješenja i drugih organa lokalne uprave;

   - ostvarivanje saradnje sa nadležnim državnim Organima prilikom sprovođenja administrativnih izvršenja;

   - saradnju pri donošenju planskih i razvojnih dokumenata koji se donose na osnovu posebnih propisa, a kojima se utiče na planiranje prostora ili prostorni razvoj, sve u cilju ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa;

   - obezbjeđivanje učešća javnosti u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata, kao i obavještavanja i podsticanja učešća javnosti u poslovima planiranja i izgradnje;

   - praćenje prostornog razvoja u cilju njegove zaštite, unapređenja, korišćenja i upravljanja;

   - izradu Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i drugih propisa koji se odnose na oblast upravljanja otpadom;

- davanje saglasnosti za upis u Registar sakupljača odnosno prevoznika otpada;

- davanje mišljenja na Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada i drugih mišljenja, odnosno saglasnosti u skladu sa zakonom;

- vođenje evidencije o količinama i vrstama otpada koji nastaje na teritoriji opštine, priprema godišnjih izvještaja i dostavljanje nadležnim organima;

- vršenje nadzora nad sprovođenjem planova zaštite i spašavanja;

- izdavanje licenci i izvoda licenci za linijski gradski i prigradski prevoz putnika i vođenje evidencije o izdatim dokumentima; registrovanje i ovjeru reda vožnje za linijski gradski i prigradski prevoz putnika; ovjeravanje cjenovnika usluga u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika; donošenje Plana linija u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika; učestvovanje u pripremi javnog oglasa o povjeravanju obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika;

   - izdavanje saglasnosti za posebni linijski gradski i prigradski prevoz putnika i vođenje evidencije izdatih saglasnosti;

   - izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i vođenje evidencije o izdatim odobrenjima;

   - izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježava vozilo lica sa invaliditetom;

   - uređivanje odnosa u oblasti izgradnje, rekonstrukcije, razvoja, održavanja, zaštite, i načina korišćenja i finansiranja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi;

   - učešće i izradu Srednjoročnog programa razvoja i održavanja i Godišnjeg plana razvoja, održavanja i zaštite opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; izradu Plana zimskog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; izradu predloga Plana za otklanjanje elementarnih nepogoda u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja;

   - izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije i saglasnosti na izrađenu tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom;

        - izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskim i nekategorisanim putevima u opštoj upotrebi; izdavanje saglasnosti o zabrani saobraćaja na opštinskim i nekategorisanim putevima u opštoj upotrebi na kojima se održavaju sportske i druge priredbe; izdavanje dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na opštinskom i nekategorisanom putu u opštoj upotrebi; izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i dozvola za prekope, potkopavanja ili druge radove na opštinskim i nekategorisanim putevima u opštoj upotrebi i na drugim javnim površinama u cilju izgradnje, rekonstrukcije i održavanja podzemnih instalacija; izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na putevima; izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za postavljanje zaštitnih ograda pored opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; davanje saglasnosti za zakup zemljišta opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi;

   - organizovanje čišćenja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi u slučaju prosipanja opasnih i otrovnih materija;

   - uređivanje odnosa u regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine u skladu sa zakonom;

   - izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije, oznaka, natpisa i turističke ili druge obavještajne signalizacije pored opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi;

   - izdavanje odobrenja za parkiranje vozila kojima se vrši snabdijevanje trgovinskih i ugostiteljskih objekata i za potrebe rekonstrukcije, izgradnje, adaptacije i opremanja objekata;

   - izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama, u zonama smirenog saobraćaja i pješačkim zonama;

   - uređivanje odnosa u obavljanju auto-taksi prevoza;

   - izdavanje licenci i izvoda licenci za auto-taksi prevoz, izdavanje taksi legitimacija i vođenje evidencije o izdatim dokumentima; ovjeravanje cjenovnika usluga auto-taksi prevoznika; izradu Programa optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji opštine; izradu Programa za polaganje ispita iz oblasti poznavanja kulturnih, privrednih, turističkih, saobraćajnih i drugih značajnih objekata i znamenitosti na teritoriji opštine;

   - izdavanje saglasnosti na ustupanje posebnih prostora za parkiranje vozila vršiocu komunalne djelatnosti za parkiranje; učešće u izradi Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila i načinu naplate naknade za opšta i posebna parkirališta; izdavanje odobrenja za rezervaciju parking mjesta na javnim parkiralištima;

   - označavanje naziva naselja, ulica, trgova i zgrada brojevima i vođenje evidencije;

   - saradnju sa organima mjesnih zajednica prilikom odlučivanja o ostvarivanju lokalnih potreba i interesa građana u oblastima: održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, održavanja i zaštite objekata za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda, prevoza putnika u lokalnom saobraćaju i drugim poslovima od neposrednog i zajedničkog interesa značajnih za život i rad građana iz nadležnosti ovog Seketarijata;

 - inspekcijski nadzor u oblastima javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, izgradnje, održavanja i korišćenja deponija, uređivanje i održavanje pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi vanrednog prevoza, postavljanja privremenih, pomoćnih objakata, stanovanja u stambenim zgradama, držanja kučnih ljubimaca, zaštite od buke u životnoj sredini, upotrebe simbola opštine, kontrole radnog vremena, održavanje kafilerija i inspekcijski nadzor u drugim oblastima u skladu sa posebnim propisima;

- predlaganje akata koja se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija i vođenje evidencije te imovine; pokretanje postupka za upis prava na nepokretnostima; pokretanje postupka prenosa prava na građevinskom zemljištu i vršenje stručne obrade akata o prenosu prava na građevinskom zemljištu; davanje podataka organima opštine na osnovu evidencije koju vodi; pripremanje propisa i obrada akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja opštine (odluke, ugovori, rješenja); davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač opština, pripremanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta, pripremanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokretanje postupka za promjene upisa prava na nepokretnostima; pokretanje postupka eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupanje opštine do okončanja postupka; pripremanje predloga odluka o utvđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za opštinu; vođenje postupka i rješavanje o predaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom;

- pripremanje i preduzimanje mjera radi zaštite imovinskih prava i interesa opštine; davanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključenjem ugovora i mišljenja o drugim imovinsko-pravnim pitanjima za zaštitu prava svojine i drugih imovinskih prava u skladu sa opštim propisima;

- pokretanje postupka eksproprijacije shodno godišnjem program uređenja prostora i zastupa opštinu do okončanja postupka; pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave;

 - poslove zastupanja opštine i njenih organa pred nadležnim sudovima i organima radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava od interesa za opštinu;

- obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta; pripremanje srednjoročnog i jednogodišnjeg programa izgradnje, uredjivanja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta; pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje gradskog građevinskog zemljišta (putevi, ulice u naselju, uključujući pješačke prelaze, trgove i javna parkirališta, objekte javne rasvjetae, zelene površine u naselju, parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječijih igrališta, javne gradske objekte, komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.), pravne, finansijske, tehničke, administrativne stručne poslove za realizaciju programa i praćenje njihove realizacije;

- poslove na usklađivanju programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta, poslove u vezi sa rušenjem poslovnih objekata i uređaja i uklanjanju materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija; poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja i upravljanja putevima koje zahvataju područja posebne namjene uz prethodnu saglasnost nadležnog organa državne uprave; pripremu poziva za javno nadmetanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju puteva od lokalnog značaja, organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju na upotrebu izgrađenih puteva; vođenje baze podataka, evidenciju nepokretnosti koje pripadaju putevima lokalnog značaja, evidenciju i bazu podataka o građevinskim parcelama i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti,

- priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine;

- priprema informacije za medije iz svog djelokruga;

- procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga;

- sarađuje sa nevladinim organizacijama iz svoje oblasti;

- upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama: D.O.O. ,,Komunalne djelatnosti”- Šavnik, D.O.O. Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica” - Šavnik, JU ,,Centar za kulturu, sport i medije” -Šavnik i Turistička organizacija Opštine Šavnik; odlučivanje po pravnim lijekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim lijekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; programe i planove pružanja usluga i druge materijale tih javnih slubi; davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine; priprema saglasnosti na cjenovnike usluga; pripremu akata za predsjednika opštine u vršenju nadzora nad cjelishodnošću rada Službe zaštite i spašavanja i Komunalne policije u dijelu poslova komunalnog nadzora i održavanja komunalnog reda;

- poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;

 - vrši i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima


Jelena Milatović V.D. Sekretara

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 (0)40 266 108

Mobilni telefon
069 309 039

Email
sekretarijat@savnik.me