Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti

Izvedeno iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik

(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 6/2021 od 02.03.2021. godine)

Sekretarijat za finasije, opštu upravu i društvene djelatnosti vrši poslove koji se odnose na:

1) pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine, pripremanje izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta, propisivanje baze, sadržaja, forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava, izradu Nacrta odluke o privremenom finansiranju, praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkim jedinicama, dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju, pripremanje izvještaja za Skupštinu Opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, davanje predloga za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom;

2) poslove oko zaduživanja opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova, pripremu odluke o uvođenju samodoprinosa (opštinskog i mjesnog); upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima; pripremanje Završnog računa Budžeta Opštine, vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige, obavljanje finansijskog planiranja i upravljanja gotovinskim sredstvima, kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta, kontrola protoka i knjiženja računovodstvene dokumentacije, vršenje kontiranja finansijske dokumentacije, usaglašavanje obaveza i potraživanja na žiro računima, obazbjeđivanje pravilne primjene kontnog plana i njegovog usaglašavanja po pozicijama Budžeta, ispostavljanje računa za izvršene usluge od strane organa lokalne uprave, obračun i isplatu zarada i naknada lokalnih službenika i namještenika; prati i primjenjuje propise vezane za oblast računovodstva; zaključivanje poslovnih knjiga i vršenje obračuna amortizacije osnovnih sredstava, opreme i sitnog inventara, usaglašavanje stanja po popisu sa stanjem po knjigama, vođenje knjigovodstva investicija čiji je investitor opština, vođenje evidencije o podignutim kreditima, datim pozajmicama, datim pomoćima i stipendijama, vođenje knjige ulaznih faktura, vršenje likvidacije prispjelih obaveza za organe lokalne uprave, prati uplate poreskih obveznika prema evidenciji o njihovom poreskom zaduženju, budžetsko računovodstvo i izvještavanje, upravljanje finansijskim informacionim sistemom;

3) poslove javnih nabavki u skladu sa zakonom;

4) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblastima za koje je organ obrazovan, izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, planskih dokumenata i drugih propisa i akata iz oblasti za koje je organ obrazovan;

5) pripremu i sprovođenje propisa opštine u oblastima za koje je organ osnovan, izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;

6) izradu i sprovođenje programskih i planskih akata iz djelokruga organa, sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa opštine u okviru nadležnosti organa i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;

7) kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima);

8) postupak zaključenja braka; priznanje stranih sudskih odluka; vođenje matičnog registra vjenčanih, izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnog registra i uvjerenja na osnovu podataka koji se vode u matičnom registru; ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, administrativno-tehničke poslove u primjeni propisa iz izbornog sistema, referenduma i uvođenja samodoprinosa;

9) vođenje drugih evidencija o stanovništvu u skladu sa posebnim zakonom;

10) stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata opštine i njenih organa, upotrebom i zaštitom simbola opštine i priprema propise iz ove oblasti;

11) sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica; učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica; koordiniranje njihovim radom; stručne i administrativno- tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica;

12) stvaranje uslova da se određeni poslovi iz djelokruga organa lokalne uprave obavljaju u mjesnim kancelarijama kao bližem mjestu stanovanja građana; priprema akata o načinu organizovanja poslova organa uprave u mjesnim zajednicama(dekoncetracija poslova uprave);vođenje registara mjesnih zajednica i obavljanje administrativnih poslova za iste;

13) zaštitu, tekuće i investiciono održavanje prostora u kojima su smješteni organi uprave i mjesne kancelarije; tekuće i investiciono održavanje pokretnih i nepokretnih stvari koje koriste organi i službe lokalne uprave;

14) osiguranje zaposlenih;

15) osiguranje imovine opštine;

16) korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;

17) pružanje ugostiteljskih usluga za organe uprave;

18) održavanje higijene službenih prostorija;

19) vođenje registra i sprovođenje postupka izdavanja radnih i volonterskih knjižica; upisivanje podataka, zamjenu i izdavanje novih radnih knjižica; vođenje registra izdatih radnih knjižica;

20) preduzimanje i realizaciju aktivnosti u vezi sa primjenom propisa opštine o dodjeli stipendija studentima, vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja i nagrađivanja talentovanih učenika i studenata; dostavljanje spiskova djece dorasle za upis u osnovnu školu, u skladu sa zakonom i učešće u pripremi i realizaciji manifestacija u oblasti obrazovanja;

21) vršenje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u odgovarajuće obrazovne programe u skladu sa zakonom, imenovanje i obezbjeđenje uslova za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama;

22) razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječje zaštite; uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite; vođenje postupka rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Komisije za reviziju stanarskih prava; praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe; obavljanje stručnih i drugih poslova koji su, shodno propisima, povjereni lokalnim samoupravama za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica; vođenje postupka za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći, ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima na nivou lokalne uprave, države i centrima za socijalni rad;

23) stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou Opštine, predlaganje planova i programa razvoja i prioriteta investicionih ulaganja u oblasti kulture, predlaganje osnivanja javnih ustanova iz oblasti kulture, vršenje upravnog nadzora i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama;

24) zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od lokalnog značaja, vođenje registra spomen-obilježja i drugih registara i evidencija, zaštitu i održavanje spomen-obilježja, donošenje programa podizanja spomen-obilježja i odluke o podizanju, izmjeni, doradi, izmještanju i uklanjanju spomen-obilježja u skladu sa zakonom i propisima Opštine;

25) praćenje i podsticanje razvoja i unapređenja bibliotečke, muzejske, arhivske i pozorišne djelatnosti, razvoja i unapređenja izdavaštva i kinematografije;

26) praćenje stanja, razvoja i unapređenja javnog informisanja i medija; predlaganje mjera i aktivnosti u pogledu razvoja i unapređenja u ovim oblastima;

27) praćenje stanja, razvoja i unapređenja rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;

28) učestvovanje u pripremanju, donošenju i praćenju realizacije lokalnih akcionih planova i drugih dokumenata za rodnu ravnopravnost na nivou Opštine;

29) stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture; izradu programa finansiranja aktivnosti u sportu i program sportskih manifestacija, praćenje realizacije investicionih programa u oblasti sporta koje finansira opština, davanje predloga i pripremu akata kojima se uređuju uslovi za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata od značaja za opštinu;

30) predlaganje mjera za obezbjeđivanje uslova za trening i takmičenja sportista, sportsko-rekreativne aktivnosti djece, omladine i odraslih; podsticaj aktivnosti lica sa invaliditetom, kao i druge aktivnosti koje su u funkciji unapređenja zdravlja i psiho-fizičkih sposobnosti građana;

31) objavljivanje javnog konkursa za sufinansiranje sportskih organizacija; određivanje uslova, postupka, kriterijuma i načina za dodjelu sredstava i vršenje kontrole nad realizacijom programa sportskih organizacija; odlučivanje o sredstvima koja se raspoređuju sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji opštine, u skladu sa zakonima i propisima opštine;

32) utvrđenje i sprovođenje omladinske politike; staranje o unapređenju života mladih, učestvovanje u izradi lokalnih akcionih planova i opštinskih propisa za mlade koji se odnose na: obrazovanje, zapošljavanje, učešće mladih u životu društva, zdravlje, informisanost i mobilnost, slobodno vrijeme, ljudska prava, kulturu, porodicu;

33) upravljanje kadrovima koji se ostvaruju kroz: sprovođenje oglasa za potrebe organa uprave, predlaganje kadrovskog plana za organe uprave; vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada; ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika koji su na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organima uprave; praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima uprave, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom; evidenciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja; primjenu propisa vezanih za stručno osposobljavanje pripravnika; pripremu predloga godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika; sagledavanje i analiziranje potreba organa uprave za usavršavanjem i obukom; koordiniranje aktivnostima oko obuke lokalnih službenika i namještenika i saradnju sa Upravom za kadrove i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti; čuvanje i ažuriranje personalnih dosijea; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih službenika i namještenika sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja; praćenje i sprovođenje Zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji se odnose na pravni status lokalnih službenika i namještenika; vršenje svih administrativno-stručnih poslova u vezi praćenja stanja iz radnog odnosa i druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima;

34) priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine;

35) priprema informacije za medije iz svog djelokruga;

36) procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga;

37) sarađuje sa nevladinim organizacijama iz svoje oblasti;

38) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (JU "Centar za kulturu, sport i medije" – Šavnik); odlučivanje po pravnim lijekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim lijekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; programe i planove pružanja usluga i druge materijale tih javnih službi; davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine; priprema saglasnosti na cjenovnike usluga;

39) poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;

40) vrši i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Milijana Ašanin Sekretarka

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 40 266 108

Mobilni telefon
069 157 968

Email
sekretarijat.finansije@savnik.me