Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvedeno iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik

(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 6/2021 od 02.03.2021. godine)

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj vrši poslove koji se odnose na:

1) praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede, stočarstva, ribarstva, lova i zaštite bilja i priprema propise iz ove oblasti; predlaže mjere za suzbijanje poljskih šteta, izdaje uvjerenja o individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, stočarstva i ribarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; predlaže i prati realizaciju agro-budžeta u saradnji sa drugim subjektima, daje saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješava po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda;

2) postupa po podnesenim zahtjevima u vezi poljoprivrednog osiguranja i staračkih naknada i vodi evidenciju o istima; prosleđuje podnesene zahtjeve farmera za premije i regrese nadležnom ministarstvu; vodi evidenciju poljoprivrednih proizvođača, stočnog fonda, prati otkup mlijeka, bilja, sitne i krupne stoke i drugih poljoprivrednih proizvoda na području opštine; prati tok proljećne sjetve, i vrši dodjelu regresa za sjetvu; posreduje u nabavci mehanizacije; rješava po zahtjevima u vezi šteta (uginuće stoke, ribe ili šteta na poljoprivrednom zemljištu); prikuplja i evidentira podatke o poljoprivrednom potencijalu opštine u privatno vlasništvo; predlaže nadležnom organu i predsjedniku opštine poreske mjere i druge stimulativne mjere za brži razvoj poljoprivrede na području opštine Šavnik; priprema i sprovodi Plan edukacije i obuke poljoprivrednih proizvođača u cilju unapređenja poslovnog ambijenta;

3) izdavanje vodnih uslova, izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola; utvrđivanje, praćenje i unapređenje stanja erozivnih područja na teritoriji opštine i utvrđivanje mjera erozivne zaštite, vođenje vodnih knjiga i katastra knjiga; priprema i učestvuje u izradi propisa iz oblasti vodoprivrede, učestvuje u pripremanju predloga mjera za održavanje i promjenu režima voda, upotrebu voda i način iskorišćavanja izvorišta, predlaže akte za zaštitu kaptiranih izvorišta, sarađuje sa organizacijama i institucijama iz ove oblasti, predlaže mjere za regulaciju vodotoka rijeka: Tušine, Bukovice, Komarnice, Bijele i Šavnika, inicira nadležnom organu donošenje projekta za njihovu regulaciju;

4) priprema i predlaže Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje infrastrukturnih objekata od neposrednog značaja za razvoj sela i poljoprivrede nadležnom lokalnom organu, predlaže mjere i aktivnosti na sanaciji seoske infrastrukture u slučaju elementarnih nepogoda, snabdijevanja vodom seoskog stanovništva i stočnog fonda u sušnom periodu;

5) vrši poslove uprave koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva; pripremu finansijske dokumentacije, praćenje utroška finansijskih sredstava, ulaganje finansijskih sredstava u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva; učestvuje u pripremi dokumentacije za obavljanje poslova javnih nabavki, priprema i predlaže plan mjera i aktivnosti za realizaciju Sporazuma o uspostavljanju Mašinskog prstena za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine;

6) učestvovanje u izradi nacrta i predloga opštinskih propisa iz domena svoje nadležnosti;

7) ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

8) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

9) pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, sprovođenja plana integriteta, ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama, iz nadležnosti organa;

10) pripremanje informacija za medije iz svog djelokruga i dostavljanje službi nadležnoj za informisanje na obradu i objavljivanje u medijima, veb sajtu i društvenim mrežama;

11) pripremanje izvještaja za glavnog administratora o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

12) vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom iz djelokruga službe;

13) procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga i
14) druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Milenko Mijatović v.d. rukovodioca službe

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 (0)40 266 108

Mobilni telefon
069 192 834

Email
sluzba.poljoprivreda@savnik.me