2. oktobar 2023.

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni oglas za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u jedinici lokalne samouprave daje

O B A V J E Š T E N J E

Produžava se rok za prijavu na Javni oglas objavljen dana 22.09.2023. godine, za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1. – 15. novembra 2023. godine, i sada glasi „zaključno sa 09. oktobrom 2023. godine“.

Svi zainteresovani učesnici/ce mogu se prijaviti najkasnije do navedenog datuma.

Obavještenje se daje zbog zahtjeva kandidata za dodatnim rokom u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije.

Svi ostali uslovi iz Javnog oglasa ostaju neizmijenjeni.


javni-oglas-produzenje-roka-1fe2fd02bfbc7a1f.docx