5. april 2024.

Javni oglas za potrebe Službe zaštite i spašavanja

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Šavnik, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Šavnik ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br.06/21) i Odluke Potpredsjednika opštine o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, br. 05-01-430/24-UPI-8/2 od 03.04.2024. godine, objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe

SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. U Službi zaštite i spašavanja opštine Šavnik, oglašava se popuna radnog mjesta:

Vatrogasac/teljka – spasilac/teljka – 1 (jedan) izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme:

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

-crnogorsko državljanstvo;

-navršenih 18 godina života;

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

-propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);

-da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnim organima.

Posebni uslovi:

-najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja ( u obimu od 180 kredita CSPK-a);

-najmanje jedna godina radnog iskustva;

-položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja;

- psihička i fizička sposobnost za vršenje poslova zaštite i spašavanja;

-da nije stariji od 25.godina života prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u službi zaštite i spašavanja;

-položen vozački ispit "B" kategorije.

2. Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koje podnosi kandidat/kinja su:

- prijava na slobodno radno mjesto (prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Šavnik, www.savnik.me ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, I sprat, kancelarija br.5);

- curriculum vitae – (CV);

-dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja;

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);

-uvjerenje o položenom drugom stručnom ispitu za rad na poslovima zaštite i spašavanja;

-uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u propisanom nivou kvalifikacije obrazovanja;

-ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci);

-uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova zaštite i spašavanja (da nije starije od 6 mjeseci);

-dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije;

-dokaz da kandidat nije stariji od 25 godina života prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u Službi zaštite i spašavanja.

Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:

-uvjerenje da kandidat/kinja nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Probni rad je obavezan za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi. Probni rad traje jednu godinu.

Kandidat/kinja koji/a ispunjava uslove javnog oglasa podliježe provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata/kinje, zavisno od kategorije radnog mjesta, izvršiće se u skladu sa članom 115 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi i pod šifrom.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, će biti obaviješteni preko internet stranice opštine Šavnik, najkasnije 5 (pet) dana prije provjere, shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (“Sl.list Crne Gore”, br. 50/18).

Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore (“Sl.list CG”, br. 01/07 i 38/13); Zakon o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG”, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG”, br. 02/18, 34/19 i 08/21), Zakon o upravnom postupku (“Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluka o organizaciji i načinu rada opštine Šavnik (“Sl.list CG – opštinski propisi”, br. 06/21), Zakon o zaštiti i spašavanju (“Sl.list CG” br. 13/07; 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23).

Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidata/kinje, podnosi se u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati - Prijava na javni oglas “Vatrogasac/teljka – spasilac/teljka”, ime i prezime kandidata/kinje sa adresom i telefonskim brojem), neposredno na pisarnici opštine Šavnik ili preporučeno poštom, na adresu:

OPŠTINA ŠAVNIK – Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Ul. Šavnička III, br.5 81400 Šavnik.

NAPOMENA:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja, i to u roku od osam dana od dana dostavljanja Odluke o izboru kandidata.

Kontakt osoba: Milijana Ašanin

Broj telefona/fax: 040/266-108;

E-mail: info@savnik.me

Potpredsjednica,

Milijana Ašanin


javni-oglas-sluzba-zastite-eb9df08a3ddf7f2d.pdf prijava-na-oglas-konkurs-1c253526eae2a7ad.doc