5. jul 2023.

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora vlasništvo opštine Šavnik

Na osnovu člana 29 stav 1 i 2, člana 30 stav 2 i člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( ,,Službeni list CG” , broj 44/10), člana 3 Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (,,Sl. list CG”-opštinski propisi br.04/21), Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda, o b j a v lj u je

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora vlasništvo opštine Šavnik

I Zakupodavac - Opština Šavnik

II Predmet zakupa je:

-poslovni prostor vlasništvo Opštine Šavnik, broj zgrade 2, spratnosti P, površine 60m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 88/2, upisan u listu nepokretnosti broj 8 KO Šavnik;

-poslovni prostor vlasništvo opštine Šavnik, broj zgrade 1, spratnosti P, površine 70 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 622, upisanoj u listu nepokretnosti broj 136 KO Boan.

-poslovni prostor vlasništvo Opštine Šavnik, broj zgrade 1, spratnosti P, površine 100m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1823, upisan u listu nepokretnosti broj 324 KO Gornja Bukovica;

III Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz stava II alineja 1 iznosi 2,00 EUR po m2 sa uračunatim PDV-om, odnosno za površinu od 60 m2 – 120 m2, u skladu sa članom 5 predmetne Odluke.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz stava II alineja 2 iznosi 1,00 EUR po m2 sa uračunatim PDV-om, odnosno za površinu od 70 m2 – 70,00 EUR mjesečno sa uračunatim PDV-om, u skladu sa članom 5 predmetne Odluke.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz stava II alineja 3 iznosi 0,50 EUR po m2 sa uračunatim PDV-om, odnosno za površinu od 100 m2 – 50,00 EUR mjesečno sa uračunatim PDV-om, u skladu sa članom 5 predmetne Odluke.

IV Poslovni prostori iz stava II ovog javnog poziva daju se u zakup u viđenom stanju, na period do 5 (pet) godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu, uz mogućnost produženja,

Budući zakupac je obavezan da na poslovnom prostoru koji je predmet zakupa organizuje i izvede sve neophodne radove, u cilju stavljanja u funkciju ovog poslovnog prostora.

Uložena sredstva za radove iz prethodnog stava neće se uračunati u cijenu zakupa.

Sva prava i obaveze iz zakupnog odnosa utvrdiće se ugovorom o zakupu.

V Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrdu o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Sva priložena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI Učesnici javnog nadmetanja su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate iznos depozita i to 10 % od početne cijene u korist računa SO Šavnik broj 535-1141-51 koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore AD Podgorica sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju” i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

VII Prijave po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu Komisiji za sprovođenje postupka javnog poziva prikupljanjem ponuda, najkasnije do dana 19.07.2023.godine do 10 časova isključivo na arhivi opštine Šavnik, sa obaveznom naznakom ,,Prijava po javnom pozivu (prikupljanje ponuda) za davanje poslovnog prostora” – ne otvaraj.

VIII Javno otvaranje ponuda , na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači, biće održano dana 21.07.2023. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama Opštine Šavnik.

VIII Pod najpovoljnijom ponudom smatraće se od strane ponuđača najviše ponuđena cijena izražena u eurima, koja ne može biti manja od početne.

U slučaju da je ponuđena jednaka cijena od strane više ponuđača, među tim ponuđačima će se sprovesti postupak javne licitacije.

Komisija će izvršiti rangiranje ponuda u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i utvrditi rang listu.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 5 dana od dana sprovođenja postupka.

Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda imaju pravo prigovora na Odluku Komisije u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima provedenog javnog poziva.

Učesniku javnog poziva za prikupljanje ponuda koji ne uspije u postupku, uplaćeni iznos depozita će povratiti u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

Učesniku javnog poziva, sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos depozita uračunat će se u cijenu predmetnog zakupa.

Učesnik javnog poziva, koji je izabran kao najpovoljniji ponuđač za davanje u zakup poslovnog prostora je obavezan da uplati cjelokupni iznos cijene zakupa i da zaključi ugovor o zakup ovog poslovnog prostora, u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti razgledanje poslovnih prostora, koji su predmet javnog poziva, u periodu od 05.07.2023. do 14.07.2023. godine, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00.

IX Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 040 266-108 ili neposredno u prostorijama Opštine Šavnik –kancelarija broj 15, ulica Šavnička III, broj 5.


OPŠTINA ŠAVNIK

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja


javni-poziv-poslovni-prostori-00620f471c780b07.pdf