5. oktobar 2021.

Javni poziv za dodjelu podrške u izgradnji lovno-tehničkih objekata

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2021. godinu (,,Sl. List CG – Opštinski propisi " br 25/21 ) objavljuje:

Javni poziv

za dodjelu podrške u izgradnji lovno-tehničkih objekata

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su registrovani korisnici lovišta na teritoriji opštine Šavnik.

II PREDMET PODRŠKE PO OVOM JAVNOM POZIVU JE :

Dodjela sredstava korisnicima lovišta sa teritorije opštine Šavnik u svrhu sufinansiranja izgradnje lovno-tehničkih objekata.

- Izgradnja hranilica u lovištu,

- Izgradnja natkrivenih drvenih osmatračnica, kamera za praćenje i osmatranje divljači.

III Potrebna dokumentacija

- Zahtjev za dodjelu podrške (u prilogu ovog Javnog poziva i predstavlja dio Javnog poziva);

- Rješenje o osnivanju NVO, unapređenju i razvoju lovstva;

- Ugovor o korišćenju lovišta ;

- Tehnička specifikacija materijala i robe;

- Dokaz o realizaciji investicije( fiskalni račun za kupljeni material i robu

ili uplatnica o prenosu sredstava) ;

- Kopija bankovnog računa .

IV Visina podrške

Podrška se ostvaruje u iznosu do 90% bruto cijene za kupljenu robu

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 3.000 eura.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva za određena podsticajna sredstva prevazilazi planirani iznos definisan ovom Odlukom, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos, kao i zatvaranje Javnog poziva za datu mjeru prije roka, ili ukoliko preostane novčanih sredstava za planiranu investiciju podrška se može uvećati .

V Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja pregleda podnijetu dokumentaciju i vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. Na osnovu priložene dokumentacije komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima.

VI Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške u izgradnji lovno-tehničkih objekata za 2021. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške u izgradnji lovno-tehničkih objekata

Rok za dostavljanje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 20. oktobra 2021. godine.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.


Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj


javni-poziv-za-podrsku-u-izgradnji-lovno-tehnickih-objekata-6a04e8079301a8c4.pdf zahtjev-za-dodjelu-podrske-u-izgradnji-lovno-tehnickih-objekata-ff087bb4441c504b.pdf