5. novembar 2020.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanje u zakup poslovnih prostora

Javna rasprava 

Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana počev od 5.11.2020.godine do 20.11.2020.godine.

Centralna javna rasprava o nacrtu odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik sala Skupštine opštine Šavnik 20.11.2020.godine (petak), sa početkom u 12:00 časova. 

Ostali detalji u prilogu

NACRT

Na osnovu člana 29 stav 2, člana 39 stav 1 i stav 2, člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini („Sl. list Crne Gore broj 21/09 i 40/11), člana 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list Crne Gore“ broj 02/18, 34/19 i 38/20), člana 20 stav 1 i člana 35 stav 1 tačka 9 Statuta Opštine Šavnik („Sl.list Crne Gore“-opštinski propisi“ broj 31/18)

ODLUKU O davanju u zakup poslovnih prostora 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora sa pravom raspolaganja Opštine Šavnik, kriterijumi za utvrđivanje zakupnine i način korišćenja posovnih prostora, vrijeme za koje se daju u zakup i drugi uslovi od zajedničkog interesa.

Pod poslovnim prostorom u stavu 1 ovog člana podrazumijeva se prostor koji se nalazi u stambenim, poslovnim ili montažnim objektima i garažni prostor u kom se može obavljati poslovna djelatnost saglasno rješenju nadležnog organa.

II NAČIN I POSTUPAK DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

Član 2

Poslovni prostor može se dati u zakup fizičkim i pravnim licima.

Član 3

Davanje poslovnog prostora u zakup sprovodi se u postupku prikupljanja pisanih ponuda u zatvorenim kovertama, po sistemu izbora najpovoljijeg ponuđača.

Javni poziv za dostavljanje ponuda objavljuje se najmanje u jednom od vodećih dnevnih listova koji se izdaju i distribuiraju na teritoriji Crne Gore i na Web stranici Opštine.

Javni poziv priprema i sprovodi Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda koja se formira rješenjem Predsjednika Opštine.

Javnim pozivom se mogu utvrditi vrste djelaatnosti koje će se obavljati u oglašenom poslovnom prostoru.

III KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE

Član 4

Kriterijumi za utvrđivanje cijene zakupa poslovnog prostora su sljedeći:

1. Pripadnost određenoj zoni;

2. Vrsta poslovnog prostora.

Član 5

Poslovni prostori iz člana 1 ove odluke daju se u zakup na određeno vrijeme, do 5 (pet) godina uz mogućnost produženja.

Mjesečni iznos zakupnine po m2 ne može iznositi niže od:

- I zona 10,00 € (deset eura), koja obuhvata prostor koji pripada: urbanističkim zonama 1,2,3,4,5,6, Detaljnog urbanističkog plana Šavnik-jug i urbanističkim zonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Detaljnog urbanističkog plana Šavnik-sjever.

- II zona 8,00 € (osam eura), koja obuhvata prostore Generalnog urbanističkog rješenja Šavnika koji nijesu obuhvaćeni I zonom, prostor Generalnog urbanističkog rješeja Boana i prostor u širini od 100 m sa obje strane magistralnog puta Risan-Žabljak, van zone zahvata Generalnog urbanističkog rješenja Šavnika.

- III zona 6,00 € (šest eura), koja obuhvata prostor u okviru urbanističkog plana Opštine Šavnik koji nije obuhvaćen I i II zonom.

Član 6

Cijena zakupa magacinskog prostora koji je sastvni dio poslovnih prostora umanjuje se za 50% po m2 od iznosa predviđenog članom 5 ove Odluke.

Član 7

Cijena zakupa prostora ili njegovog dijela koji pripada popodrumskoj etaži, prostora montažnog tipa, kao i garažnog prostora umanjuje se i to:

- U I i II zoni – 25%;

- U III zoni – 50%,

Član 8

Zakupac je dužan da koristi poslovni prostor isključivo za namjene utvrđene ugovorom, saglasno odobrenju nadležnog organa.

Zakupac ne može zaključivati ugovore o podzakupu, ugovore o poslovnoj saradnji ni druge vrste ugovora na osnovu kojih bi treće lice obavljalo djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru.

Član 9

Zakupac je dužan da nakon isteka ugovora preda poslovni prostor u stanju u kom ga je i primio, uključujući i radove na investicinom održavanju koje je izveo.

Član 10

Sekretarijat lokalne uprave po osnovu zaključenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora zakupcu dostavlja fakturu na mjesečnom nivou, do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 11

Javnim službama čiji se osnivač Opština ili država Crna Gora, nevladinim organizacijama, pravnim licima koja se bave zaštitom prava i interesa osoba sa invaliditetom, samostalnim umjetnicima, kao i drugim fizičkim i pavnim licima koja su od posebnog interesa za Opštinu, Skupština Opštine Šavnik na predlog Predsjednika Opštine, može donijeti odluku o davanju na korišćenje poslovnog prostora sa umanjenjem cijene zakupa za 50%, ili bez nadoknade.

Član 12

Ugovor o zakupu prestaje prije isteka ugovorenog roka u slučajevima i na način utvrđen zakonom.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

Ugovori o zakupu poslovnih prostora zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni, osim u odnosu na cijenu zakupa koja će se uskladiti sa odredbama iz člana 5 ove Odluke.

Član 14

Ovlašćuje se Predsjednik Opštine ili lice po punomoćju da sa izabranim ponuđačem zaključi Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će biti precizirana sva prava i obaveze ugovornih strana.

Član 15

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o uslovima o davanju u zakup poslovnih prostorija vlasništvo Opštine Šavnik („Sl. list RCG-Opštinski propisi“, broj 49/06 i 60/07) i Odluka o najnižem iznosu zakupnine za poslovne prostore vlasništvo Opštine Šavnik („Sl.list RCG-Opštinski propisi“, broj 49/06).

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi“.zakljucak i program odrzavanja javne rasprave o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju nacrt odluke o davanju u zakup poslovnih prostora