6. mart 2024.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Šavnik za 2024. godinu

Na osnovu člana 167 Statuta opštine Šavnik (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 31/18) i člana 22 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 22/15), Predsjednik opštine Šavnik, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Šavnik za 2024. godinu

1. Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Šavnik za 2024. godinu ( u daljem tekstu: Nacrt);

2. Tekst Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade biće postavljen na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me i dostavljen:

  -Službi za Skupštinske poslove radi dostavljanja Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade i programa klubovima odbornika Opštine Šavnik.

3. Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana trajeće 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 06.03.2024.godine, zaključno sa 20.03.2024.godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 u zgradi Opštine Šavnik - Sekretarijat za finansije,opštu upravu i društvene djelatnosti ( I sprat-kancelarija broj 5).

5. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštini Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik, 18.03.2024.godine, sa početkom u 10:00 časova.

6. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koja će biti organizovana prema gore navedenim terminima;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Šavnička III, br. 5, 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;


lokalni-akcioni-plan-za-mlade-821a1e2e9a7b359a.pdf zakljucak-1-7b87e3d576f9ae0d.pdf program-1-d7deaeae1c13c1c3.pdf