8. avgust 2022.

Interni oglas za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda - Viši/a Savjetnik/ica II za naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda

Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19 i 38/20), člana 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik („Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 6/21), Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

Interni oglas za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda

1. U Upravi lokalnih javnih prihoda Opštine Šavnik, oglašava se popuna radnog mjesta:

-Viši/a Savjetnik/ica II za naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda- 1(jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja (visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, pravni ili ekonomski fakultet);

-najmanje dvije godine radnog iskustva;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

2. Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija:

-prijava na slobodno radno mjesto ( prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Šavnik, www.savnik.me ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, I sprat, kancelarija br. 5);

-kratka biografija (CV);

-uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;

-ovjerena fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte);

-da je lice zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (kandidat koji je izabran Odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja te odluke ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci);

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja-visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, pravni ili ekonomski fakultet ( dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja);

-položen stručni ispit za rad u državnim organima ( dostaviti ovjerenu fotokopiju uvjerenja);

-da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu (izvod iz kaznene evidencije, Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, pribavlja po službenoj dužnosti);

-najmanje dvije godine radnog iskustva ( uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvaliifikacije obrazovanja).

3. Na interni oglas može se prijaviti lokalni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, lice iz člana 103 stav 2 tačka 1 i člana 128 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i lice kome je prestao mandat istekom mandata, na lični zahtjev, ukidanjem organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe ili dijela poslova koje ne preuzima drugi organ ili služba ili ako njegovo radno mjesto bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

  Lokalni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Starješina organa, prilikom donošenja odluke o izboru kandidata, vodi računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, o rodno balansiranoj zastupljenosti, kao i zapošljavanju lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Kandidat koji ispunjava uslove internog oglasa podliježe provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 115 Zakona o o lokalnoj samoupravi i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Službeni list CG“, broj 50/18). Provjera se vrši pisanim testiranjem i usmenim intervjuom i na drugi odgovarajući način, ocjenjivanjem znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, na osnovu propisanih kriterijuma.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa će biti obaviješteni putem internet stranice Opštine Šavnik: www.savnik.me, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.

4. Prijavu na slobodno radno mjesto sa kratkom biografijom i kompletnu dokumentaciju - sve dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa, u zatvorenoj koverti ( na kojoj je potrebno ispisati ,, Prijava na interni oglas Viši/a Savjetnik/ica II za naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda“, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem) neposredno na pisarnici Opštine Šavnik, ili preporučenom poštom, na adresu:

OPŠTINA ŠAVNIK - Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Ul. Šavnička III, br.5, 81 450 Šavnik.


interni-oglas-1117de6949580886.pdf