8. decembar 2020.

Saziv XVI sjednice skupštine opštine Šavnik za 15.12.2020. Godine

Saziv XVI sjednice skupštine opštine Šavnik za 15.12.2020. Godine ( utorak )

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Opštine Šavnik, (sala Centra za kulturu) sa početkom u 11:00 časova. 

Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o Budžetu opštine Šavnik za 2021. godinu;

2. Prijedlog Odluke o dopunama Poslovnika Skupštine opštine Šavnik;

3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine;

4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza na promet proizvoda, usluga, nepokretnosti i prava;

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od samostalnih djelatnosti;

6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva;

7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o objedinjavanju određenih poreza i doprinosa;

8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Zaključka o visini naknade za pregled poslovnih prostorija i opreme za obavljanje djelatnosti;

9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini i uslovima za dodjeljivanje novčane nagrade za ulovljenu nezaštićenu divljač na području opštine Šavnik;

10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za održavanje zajedničkih djelova stambene zgrade;

11. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv;

12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre;

13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju plaćanja lokalnih administrativnih taksi;

14. Izvještaj o radu JU Osnovna škola ,,Bogdan Kotlica“ Boan;

15. Izvještaj o radu JU Osnovna škola ,,Jovan Ćorović“ Gornja Bukovica;

16. Izbor i imenovanje.


PREDSJEDNIK,                                                                                             mr Jugoslav Jakić, s.r. 

Saziv XVI sjednice skupštine opštine Šavnik