9. februar 2024.

Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije Opštine Šavnik za 2024. godinu

Na osnovu člana 97 Statuta opštine Šavnik (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 31/18) i člana 22 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 23/15), Predsjednik opštine Šavnik, d o n o s i

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

1. Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije Opštine Šavnik za 2024. godinu ( u daljem tekstu: Nacrt Programa).

2. Nacrt Programa objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik;

3. Javna rasprava o Nacrtu Programa trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik i biće organizovana u periodu od 09.02.2024.godine, zaključno sa 26.02.2024.godine.

4. Centralna javna rasprava o Nacrtu Programa održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 23.02.2024.godine (petak), sa početkom u 11:00 časova.

5. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.


nacrt-programa-uredenja-prostora-za-2024-godinu-d0cefa28f69ecf80.docx zakljucak-92829db861f68e5a.pdf program-e816c10fba30a48e.pdf