9. novembar 2022.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2022.godinu

Na osnovu člana 167 Statuta opštine Šavnik („Službeni list CG-opštinski propisi", br. 31/18) i člana 22 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list CG-opštinski propisi", br. 22/15), Predsjednik opštine Šavnik, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2022.godinu

1. Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o budžetu Opštine Šavnik za 2022.godinu ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke)

2. Tekst Nacrta Odluke biće postavljen na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me

3. Tekst Nacrta Odluke dostaviti Službi Skupštine, radi dostavljanja Nacrta Odluke i Programa Klubovima odbornika Opštine Šavnik;

4. Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 (petnaest) dana i biće organizovana u periodu od 10.11.2022.godine, zaključno sa 24.11.2022.godine.

5. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 13:00 časova u zgradi Opštine Šavnik, I sprat, kancelarija broj 5.

6. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine Opštine Šavnik, 18.11.2022.godine, sa početkom u 10:00 časova

7. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koja će biti organizovana prema gore navedenim terminima;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, 81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5;

- putem e-mail adrese: info@savnik.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa nadležnim službenikom Sekretarijata za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova, zgrada Opštine Šavnik, I sprat-kancelarija br.5;

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti lzvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.


program-javne-rasprave-0811e9115f6b53d8.pdf zakljucak-b5afc9ef2e0af7cb.pdf rebalans-2022-god-1-10a07560346dad51.xls