10. februar 2021.

Javni oglas za Samostalni/a savjetnik/ica III za podršku poljoprivrednim proizvođačima

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u Sekretarijatu lokalne uprave opštine Šavnik

   Samostalni/a savjetnik/ica III za podršku poljoprivrednim proizvođačima

- Izvršilaca: jedan, na neodređeno vrijeme;

- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti biotehničkih, prirodnih ili društvenih nauka u obimu od 240 CSPK kredita;

- Najmanje dvije godine radnog iskustva;

Kandidati, pored posebnih uslova propisanih za pojedina radna mjesta, moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane u članu 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19 i 8/21) koji glasi da u državnom organu može da zasnuje radni odnos lice koje:

- je crnogorski državljanin,

- ima navršenih 18 godina života,

- je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta,

- ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja,

- ima položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Izuzetno stručni ispit za rad u državnim organima ne mora da ima lice koje ima položen pravosudni ispit. Izuzetno radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa

Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti.

U skladu sa članom 35 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke.

Potrebna dokumentacija:

- Prijava na javni oglas

- Curriculim Vitae (CV)

- Uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)

- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja

- uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu

Napomena: Ukoliko kandidati dostavljaju fotokopiju dokumenta, potrebno je da isti bude ovjeren u skladu sa Zakonom.

U organu lokalne uprave ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za lokalnog službenika odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta, će se sprovesti u sklasu sa članom 115 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Pisani test izrađije se u elektronskoj formi, pod šifrom.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa će biti obaviješteni preko internet stranice opštine Šavnik, najkasnije pet dana prije dana provjere.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u zatvorenoj koverti, preko arhive ili preporučenom poštom, na adresu:

Opština Šavnik– Sekretarijat lokalne uprave

Šavnička III br. 5, 81450 Šavnik

sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto

Samostalni/a Savjetnik/ca III za podršku poljoprivrednim proizvođačima”.

 Kontakt osoba: Mladen Roćenović

Broj telefona/fax: 040/266-108;

E-mail: sosavnik@t-com.me;

                                                                                                                                    v.d. Sekretar-a,

                                                                                                                                  Mladen Roćenović


oglas-