10. novembar 2020.

Program održavanja javne rasprave

Program održavanja javne rasprave

 Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 10.11.2020.godine, zaključno sa 25.11.2020.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 25.11.2020.godine (srijeda), sa početkom u 10:00 časova. 

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti: 

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata lokalne uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Sekretarijat lokalne uprave će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.

 PREDSJEDNIK, 

Vlatko Vuković


NACRT

Оdluke   o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte 

I Opšte odredbe

Predmet

Člаn 1

 Оvоm Odlukоm propisuje se visina, način i kriterijumi plаćаnjа godišnje nаknаdе za korišćenje prostora za bespravne objekte (u daljem tekstu: naknada) na teritoriji Opštine Šavnik.

Rodna senzitivnost

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumjevaju iste izraze u ženskom rodu.

Plaćanje naknade

Člаn 3

 Naknada se plaća za bespravni objekat:

- za koji nije podnijet zahtjev za legalizaciju;

- za koji je u postupku legalizacije donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju.

Nastanak obaveze plaćanja naknade

Člаn 4

Obaveza plaćanja naknade nastaje 1. januara godine za koju se obaveza utvrđuje.

 Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, obaveza plaćanja naknade za prvu godinu:

 - za objekte iz člana 3 alineja 1 ove Odluke nastaje 1. januara 2021. godine;

 - za objekte iz člana 3 alineja 2 ove odluke nastaje danom donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za legalizaciju.

Organ lokalne uprave nadležan za poslove legalizacije, dužan je da primjerak rješenja iz stava 2 alineja 2 ovog ĉlana bez odlaganja dostavi organu lokalne uprave nadležnom za poslove lokalnih javnih prihoda (u daljem tekstu: nadležni organ).

Prestanak obaveze plaćanja naknade

Član 5

Obaveza plaćanja naknade prestaje:

- za objekte iz člana 3 alineja 1 ove Odluke, danom podnošenja zahtjeva za legalizaciju po osnovu kojeg se donosi rješenje o legalizaciji;

 - za objekte iz člana 3 alineja 2 ove odluke, danom uklanjanja objekta.

 Rješenje o prestanku obaveze plaćanja naknade donosi se:

 - u slučaju iz stava 1 alineja 1 ovog člana, u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja o legalizaciji;

- u slučaju iz stava 1 alineja 2 ovog člana, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva obveznika naknade za prestanak obaveze plaćanja naknade.

Organ lokalne uprave nadležan za poslove legalizacije objekata, dužan je da bez odlaganja nadležnom organu dostavi primjerak rješenja o legalizaciji.

Evidencija obveznika naknade

Član 6

 Za utvrdjivanje obaveze plaćanja naknade, nadležni organ uspostavlja i vodi evidenciju obveznika naknade. Za uspostavljanje evidencije iz stava 1 ovog člana koriste se podaci iz katastra nepokretnosti, liste bespravnih objekata i drugih evidencija koje vode organi lokalne uprave i javne službe ĉiji je osnivač opština.

II VISINA I KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE

Utvrđivanje visine naknade

Član 7

 Visina naknade obračunava se na godišnjem nivou na osnovu cijene naknade po jedinici površine koja se množi sa bruto površinom bespravnog objekta i stopom naknade prema sledećoj formuli:

VN = CN x BP x S

pri čemu je:

 VN – visina naknade

 CN – cijena naknade po jedinici površine

BP – bruto površina bespravnog objekta izražena u m2

 S – stopa naknade.

 Cijena naknade po m2 bespravnog objekta

 Član 8

 Cijena naknade po m2 bespravnog objekta određuje se na osnovu prosječne cijene građenja m² novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike, za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje.

Stopa naknade

 Ĉlan 9

 Stopa naknade iznosi 0,50 %.

 III NAČIN UTVRĐIVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Utvrđivanje i plaćanje naknade

 Član 10

Visinu naknade za tekuću godinu utvrđuje rješenjem nadležni organ do 30. aprila tekuće godine. Naknada se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 31. oktobra godine za koju se naknada utvrđuje.

 Izuzetno od roka iz stava 1 ovog člana, visina naknade u slučaju iz člana 3 stav 2 alineja 2 rok za donošenje rješenja o utvrđivanju visine naknade je 15 dana od dana donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za legalizaciju.

Primjena drugih propisa

Član 11

 Na pitanja koja nijesu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i legalizacija bespravnih objekata.

 IV PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 12

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o godišnjoj naknadi za korisćenje prostora za bespravne objekte (,,Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 2/19).

   Član 13

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.


nacrt-savnik-odluka-o-godisnjoj-naknadi-za-koriscenje-prostorav-za-bespravne-objekte- program-javne-rasprave-odluka-o-godisnjoj-naknadi-za-korprostora-za-bespravne-objekte- zakljucak-odluka-o-godisnjoj-naknadi-