12. maj 2021.

Javni poziv za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, raspisuje

J A V N I P O Z I V

za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda

⦁ Predmet

Opština Šavnik- Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, objavljuje javni poziv za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa područja Opštine Šavnik.

Ova podrška će se finasirati iz Budžeta opštine Šavnik.

Predmet ovog javnog poziva je podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa područja Opštine Šavnik u skladu sa Odlukom o sufinasiranju premije osiguranja stočnog fonda (,,Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 004/21).

Iznos podrške je 30% polise osiguranja za grla stoke, u skladu sa sredstvima opredijeljenim Budžetom za tekuću godinu.

⦁ Uslovi za podršku

Pravo na sufinansiranje premije osiguranja stočnog fonda imaju individualni poljoprivredni proizvođači, ako ispunjavaju sljedeće uslove:

⦁ Da imaju prebivalište u opštini Šavnik

⦁ Da su upisani u Registar poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i

⦁ Da je poljoprivredno gazdinstvo upisano u bazu podataka Uprave za bezbijednsot hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

⦁ Rok

Javni poziv otvoren je do 31.12.2021. godine tj. do utroška sredstava planiranih u Budžetu opštine Šavnik za 2021. godinu.

⦁ Dokazi o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava

Zahtjevi za sufinasiranje premije osiguranja podnose se na propisanom obrascu (u dva primjerka), koji se može preuzeti sa sajta opštine Šavnik www.savnik.me ili u kancelariji Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj - Opštine Šavnik.

Kompletna dokumentacija mora glasiti na podnosioca zahtjeva.

Uz zahtjev se prilaže:

⦁ Uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva ( pribavlja organ po službenoj dužnosti)

⦁ Rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

⦁ Dokaz o upisu poljoprivrednog gazdinstva u bazu podataka Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

⦁ Zaključeni ugovor sa osiguravajućim društvom

Nakon popunjavanja zahtjeva isti se zajedno sa navedenom dokumentacijom dostavlja neposredno na arhivi Opštine Šavnik ili preporučenom poštom na adresu:

Opština Šavnik

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj Šavnik,

Ul. Šavnička III,br.5 81450 Šavnik

sa naznakom:

,,Javni poziv za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda“

Zahtjevi podnijeti od strane lica koja nijesu u skladu sa Odlukom o sufinasiranju premije osiguranja stočnog fonda, preuranjeni i neblagovremeni zahtjevi, neće se razmatrati.

Procedura realizacije zahtjeva

Nakon podnošenja zahtjeva, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj će izvršiti administartivnu provjeru podnijete dokumentacije.

Poljoprivrednom proizvođaču koji ispuni uslove propisane Odlukom o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda fonda (,,Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 004/21) i ovim Javnim pozivom, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj izdaje Potvrdu o sifinasiranju osiguranja radi ostvarivanja prava na sufinasiranje premije osiguranja kod osiguravajućeg društva.

Informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem telefona: 040/266-108;

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

javni-poziv-za-dodjelu-podrske-za-sufinansiranje-premije-osiguranja-stocnog-fonda-2021-godina-9819b2ce4a574982.docx zahtjev-za-osiguranje-10e3b2d97a598945.docx