12. novembar 2020.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Program održavanja javne rasprave

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 12.11.2020.godine, zaključno sa 27.11.2020.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 27.11.2020.godine (petak), sa početkom u 10:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik;

putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata lokalne uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Sekretarijat lokalne uprave će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.

 PREDSJEDNIK,

Vlatko Vuković

 Nacrt

 Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom propisuju se visina, uslovi, način, rokovi i postupak plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i druga pitanja od značaja za utvrđivanje visine naknade.

Član 2

 Priprema i komunalno opremanje građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: komunalno opremanje građevinskog zemljišta) vrši se u skladu sa Programom uređenja prostora.

 Za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća se naknada.

II USLOVI I VISINA

Član 3

Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: naknada) plaća investitor.

Naknada se obračunava na osnovu revidovanog glavnog projekta po m2 neto površine objekta i po m2 otvorenog prostora na parceli namijenjenog za obavljanje djelatnosti.

Obračun površina objekta vrši se prema propisu kojim je uređen način obračuna površine i zapremine zgrade tokom izrade tehničke dokumentacije za građenje.

Član 4

Naknada se utvrđuje u zavisnosti od:

- stepena opremljenosti građevinskog zemljišta;

- zone;

- vrste objekta;

- učešća investitora u komunalnom opremanju.

Član 5

Granice zona utvrđene su na osnovu zahvata planskih dokumenata, i to:

PRVA ZONA

Obuhvata prostor koji pripada: urbanističkim zonama 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Detaljnog urbanističkog plana Šavnik - jug i urbanističkim zonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Detaljnog urbanističkog plana Šavnik - sjever.

DRUGA ZONA

Obuhvata prostore Generalnog urbanističkog rješenja Šavnika koji nijesu obuhvaćeni Prvom zonom, prostor Generalnog urbanističkog rješenja Boana i prostor u širini od 100 metara sa obje strane magistralnog puta Risan - Žabljak, van zone zahvata Generalnog urbanističkog rešenja Šavnika.

TREĆA ZONA

Obuvata prostor u okviru Prostorno urbanističkog plana Opštine Šavnik koji nije obuhvaćen I i II zonom.

Član 6

Stepen opremljenosti građevinskog zemljišta iskazuje se koeficijentom opremljenosti po zonama, na osnovu pripadajućih vrijednosti izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i na osnovu tržišnog kriterijuma vrijednosti lokacije.

zona I...............1,5

zona II...............1

zona III..............0

Član 7

Iznos naknade po m2 neto površine objekta, odnosno otvorenog prostora na parceli projektovanog za obavljanje djelatnosti iznosi po zonama:

ZONA I II III

 Iznos (€/m2) 3,00 2,00 0

Član 8

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta može izvršiti investitor čija lokacija se komunalno oprema pod sljedećim uslovima:

 - da se opremanje izvrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, na osnovu revidovanog glavnog projekta objekta odnosno uređaja komunalne infrastrukture pribavljenog od strane investitora ili nadležnog organa lokalne uprave u skladu sa zakonom;

- da je nadležni organ izvršio eksproprijaciju nepokretnosti potrebnih za realizaciju radova na komunalnom opremanju, odnosno donio rješenje o eksproprijaciji nepokretnosti ili zaključio sporazum odnosno pribavio saglasnost vlasnika nepokretnosti;

 - da organ lokalne uprave nadležan za poslove realizacije razvojnih programa i investicija Opštine odobri cijene izrade i revizije tehničke dokumentacije i dâ saglasnost na predmjer i predračun radova komunalnog opremanja, s tim da jedinične cijene ne mogu biti veće od prosječnih cijena iz posljednja 3 (tri) tendera koje je sprovela Opština i po istim zaključila ugovor za istu ili sličnu vrstu i količinu radova, odnosno usluga;

 - da stručni nadzor nad izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture imenuje Predsjednik, u skladu sa Zakonom.

 Međusobna prava i obaveze iz stava 1 ovog člana između Opštime i investitora uređuju se ugovorom. Konačan obračun izvršiće se po ispostavljenoj i ovjerenoj okončanoj situaciji, nakon primopredaje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su predmet ugovora. Plaćanje izvedenih radova koji su predmet ugovora iz stava 2 ovog člana vrši se najviše do iznosa ugovorene naknade za komunalno opremanje.

III NAČIN, ROKOVI I POSTUPAK PLAĆANjA NAKNADE

Član 9

Organ lokalne uprave nadležan za poslove planiranja prostora i izgradnje objekata (u daljem tekstu: nadležni organ) naknadu utvrđuje rješenjem, po zahtjevu investitora.

 Uz zahtjev iz stava 1 ovog ĉlana, investitor dostavlja i izjavu revidenta sa potrebnim podacima za obraĉun odnosno umanjenje naknade za komunalno opremanje, u skladu sa ovom odlukom.

Član 10

Naĉin plaćanja naknade u mjeseĉnim ratama, obaveze investitora i lokalne samouprave i ostala pitanja naknade uređuju se ugovorom, po pravosnažnosti rješenja iz ĉlana 9 ove odluke.

Ugovor iz stava 1 ovog ĉlana zakljuĉuju investitor i nadležni organ Opštine Šavnik, prije podnošenja prijave za građenje.

Član 11

Naknada se uplaćuje u ukupnom iznosu jednokratno ili u mjesečnim ratama, na posebni uplatni račun budžeta Opštine Šavnik.

 Jednokratno plaćanje podrazumijeva plaćanje naknade u cjelokupnom iznosu u roku od sedam dana od dana donošenja rješenja, u kom slučaju investitor ima pravo na umanjenje za 20 % od obračunate vrijednosti naknade.

Investitor može naknadu platiti u jednakim mjesečnim ratama, i to:

- za objekat kojim investitor rješava stambeno pitanje na period do 10 godina (120 rata);

- za ostale objekte na period do 5 godina (60 rata).

Ukoliko se investitor odluči za plaćanje naknade u skladu sa stavom 4 ovog člana, prva rata se utvrđuje u visini od 20% od utvrđenog iznosa naknade, a preostali iznos naknade se utvrđuje u jednakim mjesečnim ratama.

Ako se investitor u postupku donošenja rješenja ne opredjeli za način plaćanja naknade, plaćanje naknade se utvrđuje u jednokratnom iznosu.

U slučaju plaćanje naknade na rate, investitor ima pravo da u bilo kom trenutku zahtjeva da preostali iznos duga po osnovu naknade plati jednokratno, u kom slučaju ostvaruje pravo na umanjenje preostalog iznosa u procentu utvrđenom u stavu 3 ovog člana.

Član 12

Kod utvrđivanja naknade u ratama utvrđuje se redovna kamata, zatezna kamata i odgovarajuća sredstva obezbjeđenja plaćanja.

Iznos mjesečne rate uvećava se za iznos redovne kamate koju plaća domicilna banka na oročena sredstva do godinu dana.

U slučaju da investitor zakasni sa plaćanjem naknade, obračunava se zatezna kamata u skladu sa zakonom.

Kao uslov za utvrđivanje plaćanja naknade u ratama investitor je dužan da obezbijedi sredstva obezbjeđenja plaćanja i dostavi dokaz o tome, i to:

- za pravna lica - neopozivu bankarsku garanciju "bez prigovora" naplativu "na prvi poziv", na ugovoreni iznos naknade, u skladu sa važećim zakonskim propisima, bankarsku revolving garanciju "bez prigovora" naplativu "na prvi poziv" u vrijednosti od 12 mjesečnih rata ugovorene naknade, fiducijarni ugovor o prenosu prava svojina na drugoj nepokretnosti, odnosno upis založnog prava - hipoteke. Za dio duga koji nije obezbijeđen bankarskom revloving garancijom, investitor je dužan da obezbijedi hipoteku na nepokretnosti čija vrijednost mora biti za 30% veća od vrijednosti preostalog duga. Upis fiducijarnog ugovora o prenosu prava svojine i hipoteke radi obezbjeđenja isplate duga može se vršiti samo na nepokretnosti po izboru povjerioca, čija vrijednost mora biti za 50% veća od vrijednosti preostalog duga. Izuzetno predmet upisa založnog prava - hipoteke može biti i zemljište na kojem se gradi i na budućem objektu koji treba da se gradi (ekstenzivnost);

- za fizička lica – investitor je dužan da obezbijedi hipoteku na nepokretnosti čija vrijednost mora biti za 30% veća od vrijednosti preostalog duga.

Kod obezbjeđenja plaćanja hipotekom, investitor je dužan da uz dokaz o upisu hipoteke u katastar nepokretnosti, dostavi i procjenu vrijednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procjenitelja, na kojoj je uspostavljena hipoteka.

Predmet hipoteke može biti nepokretnost upisana u listu nepokretnosti bez tereta i ograničenja i to: stambeni prostor, poslovni prostor, urbanistička parcela, a izuzetno, ukoliko Opština ima interesa i katastarska parcela na kojoj je planirana izgradnja objekata od opšteg interesa koji služe komunalnom opremanju.

Ukoliko investitor zakasni sa plaćanjem duže od tri mjeseca, smatraće se dospjelim cjelokupni iznos duga, pa će Opština aktivirati sredstva obezbjeđenja.

Član 13

Ako se vrši rekonstrukcija ili rušenje objekta i izgradnja novog u postojećim gabaritima, kojom se ne dobija novoizgrađena površina, a ne zahtijeva se dodatno komunalno opremanje građevinskog zemljišta, naknada se ne obračunava, pri čemu Opština nema obavezu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta.

Objekat iz stava 1 ovog člana mora biri evidentiran u katastru nepokretnosti, katastarski razrađen po posebnim djelovima objekta i bez upisanih tereta „nema dozvolu“ ili „nema prijavu građenja“.

 Ukoliko se vrši rekonstrukcija objekta u smislu dogradnje i nadgradnje objekata, odnosno rušenje radi izgradnje novog objekta u većim gabaritima, za razliku u površini investitor plaća naknadu u skladu sa ovom odlukom.

 U slučaju da je površina objekta koji se ruši veća od površine objekta koji se gradi, investitor nema pravo na povraćaj razlike vrijednosti naknade

Član 14

 Iznos naknade utvrđen u skladu sa ovom odlukom umanjuje se:

- za objekte kojim investitor rješava stambeno pitanje za neto površinu do 200m2, 50%;

- za objekte u biznis zoni, 100 %;

- za otvoreni prostor na parceli koji je projektovan za obavljanje djelatnosti, 50%;

- za objekte namijenjene za novo zapošljavanje za više od 10 lica, 100%;

- za rekonstrukciju ili rušenje postojećeg i izgradnju novog objekta u postojećim gabaritima ako je potrebno dodatno komunalno opremanje, 50%;

- za garaže (samostalni objekat i u sastavu drugog objekata), osim podzemnih garaža, 50 %.

Za umanjenje iznosa naknade iz stava 1 ovog člana, investitor je dužan da dostavi izjavu revidenta o ispunjenosti uslova o plaćanju naknade o umanjenom iznosu.

Za umanjenje naknade iz stava 1 alineja 1 ovog člana, investitor je dužan da u utvrđenom roku dostavi dokaz o članovima domaćinstva, dokaz da ima prebivalište na području Opstine Šavnik i dokaz da on i članovi njegovog domaćinstva nemaju u svojini stambeni objekat odnosno stambenu jedinicu u Crnoj Gori.

Za objekte iz stava 1 alineja 4 ovog člana privremeno umanjenje naknade iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu provjere biznis plana investitora koju vrši revident u postupku revizije tehničke dokumentacije, a konačno umanjenje vrši se na osnovu prijave osiguranja novozaposlenih lica.

Ako investitor ostvaruje pravo na umanjenje naknade po više osnova iz stava 1 ovog člana primjenjuje se osnov za umanjenje koji je najpovoljniji za investitora.

IV NADZOR

Član 15

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora, a naplatu i kontrolu naplate naknade vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove lokalnih javnih prihoda

Član 16

U slučaju spora u vezi sa realizacijom komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, ugovorne strane mogu pokrenuti spor pred nadležnim sudom u Žabljaku.

PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

 Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke u kojima nije zaključen ugovor, okončaće se po odredbama ove odluke, ukoliko je to povoljnije za investitora.

Član 18

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 31/18).

Član 19

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".


nacrt-komunalno-opremanje-savnik- program-javne-rasprave-odluka-o-naknadi-za-komunalno-opremanje- zakljucak-odluka-o-naknadi-za-komunalno-opremanje