13. oktobar 2023.

Interni oglas za potrebe Komunalne policije-Komunalni/a policajac/ka-samostalni referent/ica

Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20 i 50/22 i 84/22), člana 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik („Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 6/21) i Odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta br.04-01-100/23-UPI-3 od 10.10.2023.godine, Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

INTERNI OGLAS 

za potrebe

KOMUNALNE POLICIJE

1. U Komunalnoj policiji Opštine Šavnik, oglašava se popuna radnog mjesta:

Komunalni/a policajac/ka – samostalni/a referent/ica, 1 (jedan) izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

-IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (u obimu od 240 kredita CSPK-a);

-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima;

-položen ispit za vršenje poslova komunalnog policajca;

-psihofizičke sposobnosti za vršenje poslova komunalnog policajca.

2. Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija:

-prijava na slobodno radno mjesto ( prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Šavnik, www.savnik.me ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, I sprat, kancelarija br. 5);

-curriculum vitae - (CV);

-uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;

-ovjerena fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);

-uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za vršenje poslova komunalne policije (dostavlja samo kandidat koji je izabran Odlukom o izboru kandidata, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema odluke i koje nije starije od šest mjeseci);

-IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja - u obimu od 240 kredita CSPK-a (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja);

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima - dostaviti ovjerenu fotokopiju uvjerenja (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);

-uvjerenje o položenom ispitu u pogledu stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (dostaviti ovjerenu fotokopiju uvjerenja);

-da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu (izvod iz kaznene evidencije, Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, pribavlja po službenoj dužnosti);

-najmanje tri godine radnog iskustva (uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvaliifikacije obrazovanja).

3. Na interni oglas može se prijaviti lokalni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, lice iz člana 103 stav 2 tačka 1 i člana 128 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i lice kome je prestao mandat istekom mandata, na lični zahtjev, ukidanjem organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe ili dijela poslova koje ne preuzima drugi organ ili služba ili ako njegovo radno mjesto bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Lokalni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 115 Zakona o o lokalnoj samoupravi i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Službeni list CG“, broj 50/18). Provjera se vrši pisanim testiranjem i usmenim intervjuom i na drugi odgovarajući način, ocjenjivanjem znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, na osnovu propisanih kriterijuma.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa će biti obaviješteni putem internet stranice Opštine Šavnik: www.savnik.me, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.

Popis propisa potreban za postupak provjere: Ustav Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 01/07 i 38/13), Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18, 34/19 i 08/21), Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi”, broj 06/21), Zakon o komunalnoj policiji ("Službeni list Crne Gore", broj 57/14, 34/19), Zakon o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", broj 01/11, 06/11, 39/11, 32/14, 43/17, 51/17), Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18, 04/18, 13/18, 25/19, 67/19, 76/20, 130/21), Statut Opštine Šavnik ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi”, 31/18), Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ("Službeni list Crne Gore, broj 59/19, 03/20).

4. Prijavu na slobodno radno mjesto sa kratkom biografijom i kompletnu dokumentaciju - sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Internog oglasa, u zatvorenoj koverti ( na kojoj je potrebno ispisati - Prijava na Interni oglas „Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/ica“, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem) neposredno na pisarnici Opštine Šavnik, ili preporučenom poštom, na adresu: OPŠTINA ŠAVNIK –Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Ul.Šavnička III, br.5, 81450 Šavnik.


interni-oglas-za-komunalnog-policajca-88853fd11916e43a.pdf