15. novembar 2023.

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje Omladinskog servisa

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje

JAVNI POZIV

za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje Omladinskog servisa u opštinama Bar, Kotor, Pljevlja, Nikšić, Šavnik, Danilovgrad, Mojkovac, Prijestonici Cetinje i Glavnom gradu Podgorici

Obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa podrazumijeva:

- svakodnevni rad u omladinskom servisu;

- rad na sprovođenju omladinskih aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa;

- poslove koji se odnose na ustupanje omladinskog servisa;

- sačinjavanje izvještaja o radu omladinskog servisa.

Pravo učešća na javnom pozivu ima lice koje ima:

- crnogorsko državljanstvo;

- prebivalište u Crnoj Gori;

- najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja;

- ne više od 30 godina života

Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje o prebivalištu;

- dokaz o završenom nivou obrazovanja i

- biografiju, koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i vještina koje lice posjeduje.

Za potrebe sprovođenja javnog poziva i postupka ocjenjivanja i selekcije kandidata koji će biti angažovani za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa, biće formirana Komisija.

Sa licem koje ispunjava uslove javnog poziva Komisija će obaviti usmeni intervju i, nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja i selekcije, donijeti predlog Odluke o izboru kandidata za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa. U odnosu na predlog Odluke, ministar sporta i mladih donosi Odluku o izboru kandidata za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionsanje omladinskih servisa

Na osnovu Odluke, sa odabranim kandidatima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00 do 10:00 i od 12:00 do 14:00, putem elektronske pošte na e-adresu ms@ms.gov.me ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – Administrativno-tehnički poslovi u omladinskom servisu“.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 21.11.2023.godine.

Napomena: Prilikom izbora prioritet će imati kandidati čije je prebivalište u opštini u kojoj se nalazi omladinski servis za koji je raspisan ovaj javni poziv.


javni-poziv-4bf215e6a03052a5.pdf prijava-po-javnom-pozivu-za-obavljanje-administrativno-tehinickih-poslova-omladinskih-servisa-iii-e4fc60ca1ad130c6.docx