16. septembar 2020.

Konkurs za sekretar/ka sekretarijata lokalne uprave

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

Sekretar/ka Sekretarijata lokalne uprave, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina 

Posebni uslovi:

- VII1 nivo kvalifikacije visokog obrazovanja u obimu minimum 240 kredita CSPK-a, pravni fakultet

- najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 8 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Kandidati, pored posebnih uslova propisanih za pojedina radna mjesta, moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane u članu 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18) koji glasi da u državnom organu može da zasnuje radni odnos lice koje:

- je crnogorski državljanin,

- ima navršenih 18 godina života,

- je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta,

- ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja,

- ima položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.

Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti.

U skladu sa članom 35 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke.

 Potrebna dokumentacija: 

-Prijava na javni konkurs

-Curriculim Vitae (CV)

-Uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)

-diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja

-uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti.

U organu lokalne uprave ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata, izvršiće se u skladu sa članom 121 Zakona o lokalnoj samoupravi, putem testiranja u pisanoj formi i strukturiranim intervjuom, ocjenjivanjem kompetencija, znanja i sposobnosti, na osnovu propisanih kriterijuma.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa će biti obaviješteni najkasnije pet dana prije dana provjere.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, preko arhive ili preporučenom poštom, na adresu:

Opština Šavnik– Sekretarijat lokalne uprave

Šavnička III br. 5, 81450 Šavnik

sa naznakom “Prijava na Javni konkurs”.

 Kontakt osoba: Mladen Roćenović 

Broj telefona/fax: 040/266-108;

E-mail: sosavnik@t-com.me;

  v.d. Sekretar-a,

Mladen Roćenović, s.r.

.


Konkurs za sekretar/ka sekretarijata lokalne uprave