17. mart 2020.

Naredba o izmjenama Naredbe, br. 02-031-776 od 16.03.2020. godine

Na osnovu člana 58 stav 13 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 I 38/20), člana 95 stav 5 Statuta Opštine Šavnik (,,Sl.list CG“, br. 31/18), u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, u cilju sprečavanja širenja korona virusa ( COVID 19), Predsjednik Opštine Šavnik, donosi Naredbu o izmjenama Naredbe, br. 02-031-776 od 16.03.2020. godine koju možete preuzeti u dokumentu ispod.

naredba-o-izmjeni-naredbe-od-16032020godine-95b231eddbbeef3e.pdf