17. septembar 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Nacrt Odluke objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik;

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 17.09.2021.godine, zaključno sa 01.10.2021.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 01.10.2021.godine (petak), sa početkom u 11:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.


nacrt-odluke-o-opstinskim-i-nekategorisanim-putevima-opstina-savnik-42060d32dc2b4b94.pdf program-javne-rasprave-odluka-o-opstinskim-i-nekategorisanim-putevima-ecfa34b9f0319d70.pdf zakljucak-odluka-o-opstinskim-i-nekategorisanim-putevima-1-a9bdc7882bdfb9e1.pdf