19. jun 2024.

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu-Samostalni/a savjetnik/ca III za izgradnju objekata, prostorno planiranje i saobraćaj

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Šavnik, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Šavnik ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi",br. 06/21) i Odluke v.d. Sekretarke sekretarijata o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, br. 08-01-100/24-UPI-23 od 14.06..2024. godine, objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe

Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu

1. U Sekretarijatu za uređenje prostora, komunalno – stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik, oglašava se popuna radnog mjesta:

Samostalni/a savjetnik/ca III za izgradnju objekata, prostorno planiranje i saobraćaj – 1 (jedan) izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme:

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

- crnogorsko državljanstvo;

- navršenih 18 godina života;

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

- propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima (izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);

- da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnim organima.

Posebni uslovi:

- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (u obimu od 240 CSPK-a kredita);

- fakultet tehničko-tehnoloških nauka – studijski program arhitektura, građevina;

- najmanje dvije godine radnog iskustva.

2. Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koje podnosi kandidat/kinja su:

- prijava na slobodno radno mjesto (prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Šavnik, www.savnik.me ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, I sprat, kancelarija br.5);

- curriculum vitae – (CV);

- diploma ili uvjerenje o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja;

- uvjerenje o položenom stručnim ispitu za rad u državnim organima (izuzetno, radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);

- uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u propisanom nivou kvalifikacije obrazovanja;

- fotokopija biometrijske lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već fotokopiju lične karte čija ovjera nije starija od 6 mjeseci).

Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:

- uvjerenje da kandidat/kinja nije osuđivan za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Probni rad je obavezan za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, u organu lokalne uprave,stručnoj službi, odnosno posebnoj službi. Probni rad traje jednu godinu.

Kandidat/kinja koji/a ispunjava uslove javnog oglasa podliježe provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata/kinje, zavisno od kategorije radnog mjesta, izvršiće se u skladu sa članom 115 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi i pod šifrom.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, će biti obaviješteni preko internet stranice opštine Šavnik, najkasnije 5 (pet) dana prije provjere, shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnmosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (“Sl.list Crne Gore”, br. 50/18).

Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore (“Sl.list CG”, br. 01/07 i 38/13); Zakon o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG”, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22); Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG”, br. 02/18, 34/19 i 08/21); Zakon o upravnom postupku (“Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17); Odluka o oragnizaciji i načinu rada opštine Šavnik (“Sl.list CG – opštinski propisi”, br. 06/21), Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23); Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Sl.list CG” br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19).

Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidata/kinje podnosi se u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati Prijava na Javni oglas “ Samostalni/a savjetnik/ca III za izgradnju objekata, prostorno planiranje i saobraćaj”, ime i prezime kandidata/kinje sa adresom i telefonskim brojem), neposredno na pisarnici Opštine Šavnik ili preporučeno poštom, na adresu:

OPŠTINA ŠAVNIK – Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društven ddjelatnosti, Ul. Šavnička III, br.5, 81400 Šavnik.

NAPOMENA:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja Odluke o izboru kandidata.


Kontakt osoba: Milijana Ašanin

Broj telefona/fax: 040/266-108;

E-mail: info@savnik.me


javni-oglas-2024-93461475535feb01.pdf prijava-na-oglas-konkurs-1c253526eae2a7ad-2-a38be7c0e1ae97d7.doc