19. oktobar 2021.

Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku jednogodišnjih sadnica kontinentalnog voća

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima

investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2021. godinu (,,Sl. List CG

– Opštinski propisi " br 25/21 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za nabavku jednogodišnjih sadnica kontinentalnog voća

( jabuka, kruška, šljiva i dunja).

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja žele da podignu novi voćni zasada ili da prošire postojeći voćnjak.

II Kriterijumi prihvatljivosti

Korisnik mora imati prijavljeno mjesto prebivališta u Šavniku najmanje pola godine prije objavljivanja Javnog poziva.

Korisnici moraju posjedovati zemljište za zasad u svom ili u vlasništvu člana porodičnog gazdinstva i biti upisani u registar poljoprivrednih proizvođača (gazdinstava) kod Ministarstva poljoprivrede.

Korisnici koji podižu novi voćni zasad na kraju realizacije moraju biti upisani u registar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

III Uslovi prihvatljivosti

Nabavka sertifikovanog jednogodišnjeg sadnog materijala ( jabuka, kruška, šljiva i dunja).

IV Potrebna dokumentacija

- Zahtjev za odobravanje podrške (u prilogu ovog Javnog poziva i predstavlja dio Javnog poziva);

- Rješenje o upisu u registar kod MPŠV (za korisnike koji proširuju voćni zasad);

- Posjedovni list ili saglasnost na korišćenje zemljišta za zasad

- Dokaz o kupovini sertifikovanog jednogodišnjeg sadnog materijala

- Uvjerenje o mjestu prebivališta;

- Kopija bankovnog računa.

V Visina podrške

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 100% vrijednosti bruto cijene sadnog materijala ( max 500,00€ po zahtjevu).

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 6.000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prevazilazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv će se zatvoriti prije predviđenog roka.

VI Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima.

VII Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za odobravanje podrške za kupovinu jednogodišnjih sadnica može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5

Po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku jednogodišnjih sadnica kontinentalnog voća

( jabuka, kruška, šljiva i dunja).

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 20. novembra 2021. godine.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj 

javni-poziv-vocni-zasadi-14bf49f75b639e86.pdf zahtjev-za-dodjelu-podrske-c39706b2e0ee1879.pdf