19. oktobar 2021.

Prethodno izjašnjavanje zainteresovane javnosti u postupku izrade Budžeta za 2022. godinu

Predsjednik opštine Šavnik, mr Jugoslav Jakić, uputio je Javni poziv građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i ostalim zainteresovanim subjektima da dostave inicijative, predloge i stavove u vezi sa izradom Nacrta odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2022. godinu, zaključno sa 29.10.2021.godine.

Zainteresovani subjekti, u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana, u postupku prethodnog izjašnjavanja ( period prije izrade samog nacrta akta), svoje inicijative, predloge i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih.

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, kancelarija br. 5, Šavnik, Šavnička III, br. 5;

- putem e-mail adrese: info@savnik.me

Prethodno izjašnjavanje zainteresovane javnosti trajaće u periodu od 20.10. do 29.10.2021.godine.

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti će sve pristigle inicijative, predloge i stavove evidentirati i nakon prethodnog konsultovanja zainteresovane javnosti sačiniti Izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta odluke o Budžetu, najkasnije do 01.10.2021.godine i isti dostaviti Predsjedniku opštine i objaviti na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me

Lica zadužena za koordinaciju prethodnog izjašnjavanja zainteresovane javnosti su: Ašanin Milijana ( e-mail: milijana.asanin@savnik.me ) i Vlado Bečanović ( info@savnik.me) .

Služba Predsjednika opštine


javni-poziv-4cf9cefe9253a94d.pdf