19. oktobar 2023.

Obavještenje za zainteresovanu javnost

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

Da je Mitar Vilotijević iz Duži, Opština Šavnik, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju ECO LODGE - ugostiteljskog objekta na katastarskoj parceli broj 2326 KO Duži, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Šavnik.

U vezi sa navedenim, pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Šavnik, kancelarija broj 15, svakog radnog dana u terminu od 10 do 13 časova.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail sekretarijat.urbanizam@savnik.me. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je (5) dana od dana objavljivanja obavještenja.


Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik