20. maj 2022.

Nacrtu Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Šavnik

Na osnovu člana 97 Statuta opštine Šavnik (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 31/18) i člana 22 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 23/15), Predsjednik opštine Šavnik, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

Uprava lokalnih javnih prihoda, Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Šavnik ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Nacrt Odluke objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 20.05.2022.godine, zaključno sa 03.06.2022.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 03.06.2022.godine (petak), sa početkom u 11:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Uprava lokalnih javnih prihoda, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Uprava lokalnih javnih prihoda će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.


program-odrzavanja-javne-rasprave-0fef70f70c343a23.pdf zakljucak-o-nacrtu-odluke-o-porezu-na-nepokretnosti-a7c06492204645d1.pdf nacrt-odluke-o-porezu-na-nepokretnosti-2022-8b33be4d30f41681.docx