20. oktobar 2020.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

Program održavanja javne rasprave

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

 Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 20.10.2020.godine, zaključno sa 04.11.2020.godine.

 Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 04.11.2020.godine (srijeda), sa početkom u 12:00 časova.

 Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata lokalne uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Sekretarijat lokalne uprave će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade. 

 PREDSJEDNIK, 

Vlatko Vuković


Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju zakljucak i program odrzavanja javne rasprave o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju