21. mart 2024.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Šavnik za 2024. godinu

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI

o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Šavnik za 2024. godinu

Postupajući u skladu sa članom 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,SI. list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), članom 168 Statuta Opštine Šavnik („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 31/18) i članom 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.23/15), sprovedena je javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Šavnik za 2024.godinu, u skladu sa Programom održavanja javne rasprave.Javnu raspravu organizovao je Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti. Program održavanja javne rasprave br.02-018-615/24-755/1 od 05.03.2024. godine, postavljen je na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me i istaknut na oglasnoj tabli Opštine Šavnik. Ovim je Nacrt Programa na pogodan način učinjen dostupnim javnosti.

Prema Programu sprovođenja javne rasprave, ista je trajala 15 dana i to od 06.03.2024. godine zaključno sa 20.03.2024. godine. Centralna javna rasprava održana je u Sali SO Šavnik dana 18.03.2024. godine sa početkom u 10 časova.Pored poziva za učešće u javnoj raspravi, zainteresovani subjekti su mogli dostaviti u pisanoj formi predloge, sugestije i mišljenja ili saopštiti usmeno u Sekretarijatu za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, kao i na e-mail: sosavnik@t-com.me do 20.03.2024. godine.

U ime obrađivača Nacrta navedenog lokalnog akcionog plana za mlade, učestvovala je Potpredsjednica Opštine Milijana Ašanin.

Nije bilo zainteresovanih učesnika na centralnoj javnoj raspravi.


izvjestaj-o-javnoj-raspravi-e6703251fa5e4cfa.pdf