21. jun 2021.

Vodič za pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama u posjedu službe Skupštine opštine Šavnik

 I – OSNOVNI PODACI O SLUŽBI SKUPŠTINE OPŠTINE ŠAVNIK

- Sjedište i adresa: Šavnička III A

- Telefon: 040/266-108

- E-mail: sosavnik@t-com.me

- Web sajt: www.savnik.me

 II – KATALOG VRSTE DOKUMENATA

1. Javne evidencije, javni registri i Skupštinski materijal

- Spisak odbornika Skupštine opštine Šavnik;

- Spisak klubova odbornika i članova klubova;

- Spisak opštinskih odbora političkih partija koje imaju odbornike u SO Šavnik;

- Spisak radnih tijela Skupštine i članova radnih tijela;

 - Spisak službenika i namještenika sa službeničkim i namješteničkim zvanjima;

 - Spisak održanih sjednica i usvojena akta na sjednicama Skupštine opštine Šavnik;

 - Predlozi dnevnog reda sjednica Skupštine i predlozi akata;

 - Tonski i video zapisi sa sjednica Skupštine opštine Šavnik;

 - Djelovodnik i registari djelovodnika (Zajednička Služba opštine);

 - Program rada SO Šavnik, Poslovnik SO Šavnik, Statut Opštine Šavnik i Odluka o obrazovanju Radnih tijela SO Šavnik;

 - Evidencija o prisustvu i odsustvu odbornika na sjednicama Skupštine;

 - Evidenciaja o prisustvu i odsustvu odbornika na sjednicama Skupštinskih odbora;

 - Evidencija o broju datih predloga ili inicijativa (Prihvaćenih i neprihvaćenih) od strane odbornika (od 2021. godine);

 - Evidencija o broju diskusija odbornika na sjednicama Skupštine (od 2021.godine); - Evidencija o broju postavljenih odnborničkih pitanja;

 - Evidencija o trajanju zasijedanja skupštine (od 2021. godine)

 - Evidencija o trajanju sjednica Skupštinskih odbora (od 2021. godine).

 Usvojeni akti SO Šavnik objavljeni su na web sajtu Opštine Šavnik i u „Sl.list CG-opštinski proisi“.

 Zapisnici sa sjednica SO Šavnik, odbornička pitanja i odgovori i evidencijne o radu skupštine i odbornika objavljuju se na web sajtu opštine Šavnik.

 Cjelokupan Skupštinski materijal zaključno sa mandatnim sazivom od 2018. godine nalazi se u Službi za Skupštinske poslove.

2. NORMATIVNI AKTI SLUŽBE SKUPŠTINE

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe skupštine

 III- POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka i način podnošenja zahtjeva

Postupak se pokreće usmenim ili pismenim zahtjevom na koji se neplaća administrativna taksa.

Zahtjev se podnosi:

- neposredno u Službi skupštine;

- Putem pošte na adresu: Služba skupštine-opština Šavnik 81 450 Šavnik, Šavnička IIIA;

- Na e-mail adresu: sosavnik@t-com.me

- Na faks broj: 040/266-103

- Usmeni zahtjev se podnosi organu neposredno na zapisnik.

Licu sa invaliditetom omogućava se pristup informaciji na način i u obliku koji odgovara njegovoj mogućnosti i potrebama.

Zahtjev treba da sadrži:

- naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;

- način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;

- Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika;

Podnosilac zahtjeva moze u zahtjevu navesti i druge podatke za koje smatra da su od značaja za ostvarivanje pristupa traženoj informaciji.

Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi.

Obrazac zahtjeva se može dobiti u službi Skupštine, a isti je objavljen i na web sajtu opštine Šavnik.

2. Način ostvarivanja prava na pristup informacija

 Pristup informaciji može se ostvariti:

 - Neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Službe skupštine;

- Prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostiorijama službe skupštine;

- Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili erlektronskim putem.

- Pristup javnom registru i javnoj evidenciji omogućava se neposredno na osnovu pisanog ili usmenog zahtjeva, bez donošenja rješenja, uvidom u iste u prostorijama Službe skupštine

3. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita:

- Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;

- Protiv rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, preko Službe skupštine koja je po zahtjevu rješavala u prvom stepenu;

-Izuzetno, protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koja sadrži podatke koja su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor;

- Pristup informaciji se ostvaruje u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen odnosno u roku od 5 dana od dana kada je podnosiulac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem određeni.

4. TROŠKOVI POSTUPKA:

- Troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva, u skladu sa Uredbom Vlade Crne Gore o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. List CG“, br. 66/2016)

- Troškovi postupka pdnose se samo na ostvarne troškove u pogledu kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije;

- Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja;

- Lica sa invaliditetom i lica u stanju socijalne potrebe ne plaćaju troškove postupka;

- Troškovi postupka se uplaćuju na račun opštine Šavnik br. 535-1141-51, sa naznakom troškovi postupka za slobodan pristup informacija i brojem rješenja.

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA:

1. Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u službi skupštine je Sekretar Skupštine.

2. Lice odgovorno za pripremu dokumentacije i obradu rješenja je Sanja Žižić.                                                                                                                                                                 v.d. SEKRETAR,                                                                                               Tanasije Vućić


Vodič