21. decembar 2020.

Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama

Postupajuci u skladu sa članom 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („SI. list CG", br. 2/18, 34/19 i 38/20), članom 168 Statuta Opštine Šavnik („Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 31118) i članom 21 Odluke o načinu i postupku ucešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG-opštinskiski propisi", br.23/15), sprovedena je javna rasprava o Nacrtu Odluke o mjesnim zajednicama, u skladu sa Programom održavanja javne rasprave.

Javnu raspravu organizovao je Sekretarijat lokalne uprave. Prema Programu sprovodenja javne rasprave, ista je trajala 15 dana i to od 03.12.2020. godine zaključno sa 17.12.2020. godine. Centralna javna rasprava održana је u Sali 50 Šavnik dana 15.12.2020. godine sa početkom u 10 časova.

Pored poziva za ucešće u javnoj raspravi, zainteresovani subjekti su mogli dostaviti u pisanoj formi prijedloge, sugestije i misljenja ili saopštiti usmeno u Sekretarijatu lokalne uprave, kao i nа e-mail: info@savnik.me do 17.12.2020. godine. U ime obrađivača Nacrta navedene Odluke učestvovala je v.d. Rukovoditeljka Odjeljenja Jelena Milatovic. Takođe, nije bilo zainteresovanih učesnika na centralnoj javnoj raspravi. 

izvjestaj-sa-javne-rasprave-nacrt-odluke-o-mjesnim-zajednicama-6e3425ff54674f0d.pdf