23. februar 2024.

Obavještenje o podnijetom zahtjevu

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik obavještava zainteresovanu javnost, da je shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18), nosilac projekta, „SUNRISE EUROPE d.o.o. iz Kotora, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje solarne elektrane ukupne instalisane snage 225MW, na lokalitetu KO Dubrovsko i KO Duži, Opština Śavnik.

Uvid u dostavljenu dokumentaciju moguće je izvršiti u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske broj 19, Il sprat, kancelarija broj 217 i Sekretarijatu za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik, radnim danima od 9:00 do 12:00 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 26.03.2024. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u sali Skupštine Opštine Šavnik, dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 časova.