25. decembar 2023.

Odluka o pristupanju izradi Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 16, a u vezi člana 26 stav 1 tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni list CG", br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 97 Statuta Opštine Šavnik („Službeni list CG—opštinski propisi“ broj 31/18), Predsjednik Opštine Šavnik, donosi

O D L U K U

O PRISTUPANJU IZRADI NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE ZA 2024. GODINU

Član 1

Opština Šavnik pristupa izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu (u daljem tekstu: Lokalni akcioni plan).

Član 2

Za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana formiraće se radna grupa u čijem sastavu će biti predstavnici/e organa lokalne uprave, javnih ustanova i obrazovnih institucija.

Radna grupa biće imenovana posebnim Rješenjem predsjednika Opštine.

Član 3

Radna grupa ima zadatak da uradi analizu postojećeg stanja i dosadašnjìh aktivnosti, evidentira probleme i prisutne slabosti, identifikuje strateške ciljeve i da u skladu sa strateškim dokumentom Crne Gore, nacionalnom Strategijom za mlade za period 2023- 2027, pristupi izradi nacrta Lokalnog akcionog plana koji će imati za cilj realizaciju aktivnosti i mjera za mlade za 2024. godinu.

Član 4

Nakon izrade nacrta Lokalnog akcionog plana, sprovešće se javna rasprava, utvrditi Predlog dokumenta i isti će se dostaviti Skupštini opštine Šavnik na usvajanje.

Član 5

Administrativno – tehničke poslove u vezi izvršenja ove Odluke obavljaće predstavnici/e organa lokalne uprave nadležne za sprovođenje omladinske politike opštine Šavnik.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i veb-sajtu Opštine Šavnik.

PREDSJEDNIK

mr Jugoslav Jakić


odluka-ae78d68bfa630e4f.pdf