26. februar 2021.

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta Samostalnog/e savjetnika/ce III za izgradnju objekata, prostorno planiranje i saobraćaj u Opštini Šavnik

Poštovani,

 Obavještavamo Vas da će se provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa koji je Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik dana 30.12.2020.godine u dnevnim novinama „Pobjeda“ objavio za potrebe Opštine Šavnik za radno mjesto: Samostalnog/e savjetnika/ce III za izgradnju objekata, prostorno planiranje i saobraćaj u Opštini Šavnik, održati dana 03.03.2021.godine, u 10 časova, u prostorijama Opštine Šavnik.

Članom 2 Uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 50/18), propisano je da organ uprave nadležan za upravljanje kadrovima obavještava kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa, javnog oglasa, odnosno javnog konkursa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere iz člana 1 ove uredbe preko svoje internet stranice, najkasnije pet dana prije dana provjere.

Prije početka pisanog testiranja utvrđuje se identitet kandidata, pa je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa Komisiji daju na uvid ličnu ispravu (sa fotografijom).

 Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata počinje testiranjem u pisanoj formi.

 Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa. Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom. Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od vrste obrazovanja, nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se vrši pisano testiranje. Sadržaj teorijskog dijela pisanog testa određuje se metodom slučajnog odabira 20 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od više ponuđenih odgovora. Izrada teorijskog dijela pisanog testa traje najduže 40 minuta. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na teorijskom dijelu pisanog testa je 20, pri čemu se svako pitanje boduje sa po jednim bodom. Kandidati koji ostvare više od 70% bodova na teorijskom dijelu pisanog testa mogu pristupiti izradi praktičnog dijela pisanog testiranja.

Praktični dio pisanog testiranja podrazumijeva izradu zadataka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas. Izrada praktičnog dijela pisanog testa traje najduže 60 minuta. Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na praktičnom dijelu pisanog testa, odnosno koji je dobio ocjenu »zadovoljava« može pristupiti usmenom intervjuu.

Na usmenom intervjuu svakom kandidatu postavljaju se ista pitanja, po istom redosljedu i zadaje rješavanje istog problema, odnosno zadatka, pri čemu se mogu postavljati dodatna pitanja i zahtijevati dodatna objašnjenja. Vrijeme trajanja usmenog intervjua određuje komisija i mora biti isto za sve kandidate.

 Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, prilože na uvidi ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu koja sadrži fotografiju.

-Komisija za provjeru sposobnosti-

Predsjednica,

Marijana Simović, s.r.


obavjestenje-za-radno-mjesto-1-