26. jun 2024.

Poziv za XXXV Sjednicu Skupštine opštine Šavnik

Na osnovu člana 62a Poslovnika o radu Skupštine opštine Šavnik ("Službeniu list Crne Gore - opštinski propisi", br.41/18147/20), upućujem

POZIV

ZA XXXV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ŠAVNIK -koja će se održati elektronskim putem-

Sjednica će se održati elektronskim putem (zoom aplikacija), dana 02.07.2024. godine, sa početkom u 15:00h.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1.Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke Predsjednika Opštine Šavnik, br.02-01- 018/24-1703 od 10.06.2024. godine;

2.Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Šavnik za 2023. godinu, sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta Opštine Šavnik za period 01.01.2023 do 31.12.2023. godine;

3.Predlog Odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina (Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.015/19 od 12.04.2019. godine);

4.Predlog Odluke o prodaji nepokretnosti;

5.Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Turističkoj organizaciji opštine Šavnik;

6.Predlog Odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluku za obračun potrošnje vode i kanalizacije za pravna i fizička lica koja nemaju vodomjer;

7.Predlog Odluke o imenovanju Odbora direktora društva sa ograničenom

odgovornošću,, Komunalne djelatnosti" Šavnik;

8.Predlog Odluke o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik;

9.Predlog Izvještaja o radu Predsjednika Opštine i radu organa uprave i službi Opštine za 2023. godinu;

10.Predlog programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije opštine Šavnik za 2024. godinu;

11.Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu;

12.Predlog Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem D.O.O „Komunalne djelatnosti Šavnik za 2023. godinu;

13 Predlog Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2023. godinu JU „Centar za kulturu, sport i medije" Šavnik;

14.Predlog Izvještaja o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Šavnik za 2023. godinu.

U skladu sa članom 62a Poslovnika Skupštine opštine Šavnik, potrebno je da potvrdite prijem poziva za održavanje elektronske sjednice, putem elektronske pošte na e.mail : predsjednik@savnik.me ili na drugi odgovarajući način, a najkasnije do 01.07.2024. godine, do 15:00h.

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, Nadežda Kotlica


saziv-e15489ce19596beb.jpg saziv-za-sjednicu-35326c1a52df47e8.jpg