26. avgust 2020.

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu

Na osnovu člana 116 stav 4 i člana 117 stav 1 Zakona o sportu ( “Službeni list Crne Gore- opštinski propisi”, broj 44/18) a u vezi sa članom 7 Odluke o finansiranju sporta (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 26/20), Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik, raspisuje

JAVNI KONKURS  

za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020.godinu

     Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta opštine Šavnik za 2020.godinu za: sufinansiranje programa rada sportskih klubova, sportsko-rekreativna društva, školska sportska društva i sportske organizacije lica sa invaliditetom.

     Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica (preduzetnici i sportske organizacije) registrovane kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori za obavljanje sportske djelatnosti, sa sjedištem u Šavniku, a nakon godinu dana od dana osnivanja sportske organizacije.

     Sportska organizacija na konkurs prijavljuje program za period od godinu dana, sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava. Prijava na konkurs se podnosi na prijavnom obrascu 1.

   Uz prijavu na konkurs sportska organizacija podnosi:

• Rješenje o upisu u registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu iz 2018.godine;

• Finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz Budžeta Opštine za prethodnu godinu;

• Program rada za period od godinu dana sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava- opisno i troškovno po svakoj stavci;

• Potvrdu da nema blokadu poslovnog računa i poreske dugove;

• Potvrdu Saveza da sportska organizacija učestvuje u takmičarskoj sezoni.

Procjena programa i utvrđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji vrši se na osnovu sljedećih kriterijumima:

• Masovnost;

• Tradicija postojanja kluba;

• Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja;

• Bodovanje ekipnih sportova (rang takmičenja, bodovanje broja liga po nivoima takmičenja, ostvaren uspjeh seniora na državnom prvenstvu, ostvaren uspjeh mlađih kategorija na državnom prvenstvu, ostvaren uspjeh svih kategorija u Kup-u Crne Gore);

• Bodovanje pojedinačnih sportova (ostvaren uspjeh na državnom prvenstvu, ostvaren uspjeh u Kup-u Crne Gore);

• Broj reprezentativaca u godini koja se boduje;

• Bodovanje ostvarenog uspjeha reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima u ekipnim i pojedinačnim sportovima;

• Bodovanje olimpijskog sporta.

      Prijava na konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se na arhivi opštine Šavnik sa naznakom za “Javni konkurs za sport”.

      Obrazac koji je sastavni dio konkursa može se preuzeti na web sajtu opštine Šavnik: www.savnik.me i neposredno na arhivi opštine Šavnik.

     Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Pobjeda”, na internet sajtu opštine Šavnik i oglasnoj tabli. Koverte sa dokumentacijom će otvarati Komisija za procjenu programa i utvđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji (u daljem tekstu: Komisija), nakon završetka konkursa. Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene prijave na konkurs kao i prijave koje nijesu sačinjene na propisanom obrascu.

OPŠTINA ŠAVNIK

Sekretarijat lokalne uprave


Javni konkurs