27. februar 2020.

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini opštine Šavnik za 2020. godinu

Na osnovu člana 14 stav 3 i 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG“, br. 03/20), Sekretarijat lokalne uprave Opština Šavnik, donio je:

Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini opštine Šavnik za 2020. godinu.

Ukupno opredijeljena sredstva za finansiranje troškova redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini opštine Šavnik za 2020. godinu, iznose 1.562,01€.

odluka-o-visini-budzetskih-sredstava-za-2020godinu-825538f3575596dc.pdf