27. novembar 2020.

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Načelnik/ca Komunalne policije

1. Načelnik/ca komunalne policije, 1 izvršilac/teljka, na vrijeme od 5 godina

Posebni uslovi:

- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u obimu 240 kredita CSPK-a,

- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja iz oblasti djelokruga poslova Komunalne policije, komunalne inspekcije, policije, agencije za nacionalnu bezbjednost i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove ili najmanje osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen ispit za vršenje poslova komunalne policije,

-da ispunjava uslov u pogledu psihofizičke sposobnosti za vršenje poslova komunalne policije,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

Kandidati, pored posebnih uslova propisanih za pojedina radna mjesta, moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane u članu 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19) koji glasi da u državnom organu može da zasnuje radni odnos lice koje:

- je crnogorski državljanin,

- ima navršenih 18 godina života,

- je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta,

- ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja,

- ima položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.

Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti.

U skladu sa članom 35 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke.

Potrebna dokumentacija:

- Prijava na javni konkurs

- Curriculim Vitae (CV)

- Uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)

- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja

- uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

- uvjerenje o položenom ispitu za vršenje poslova komunalne policije

- potvrdu zdravstvene ustanove da ispunjava uslov u pogledu psihofizičke sposobnosti

Napomena: Ukoliko kandidati dostavljaju fotokopiju dokumenta, potrebno je da isti bude ovjeren u skladu sa Zakonom.


konkurs-za-naceknika-komunalne-policije-