27. novembar 2020.

Javni oglas za potrebe Komunalne policije opštine Šavnik

1. Samostalni/a referent/ica Komunalni/a policajac/ka

- Izvršilaca: jedan, na neodređeno vrijeme

- IV-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacije obrazovanja u obimu od 240 kredita CSPK-a

- Najmanje tri godine radnog iskustva

- Položen stručni ispit za rad u državnim organima

- Položen stručni ispit za vršenje poslova Komunalnog policajca

- Posjedovanje psihofizičkih sposobnosti za vršenje poslova Komunalnog policajca.

Kandidati, pored posebnih uslova propisanih za pojedina radna mjesta, moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane u članu 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19), koji glasi da u državnom organu može da zasnuje radni odnos lice koje:

- je crnogorski državljanin,

- ima navršenih 18 godina života,

- je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta,

- ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja,

- ima položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- posjeduje Uvjerenje/certifikat o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova Komunalnog policajca;

- nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.

Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti.

U skladu sa članom 35 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke.

Potrebna dokumentacija:

- prijava na javni konkurs

- curriculim Vitae (CV)

- uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)

- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja

- uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima

- uvjerenje/certifikat o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova Komunalnog policajca;

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti;

- dokaz o posjedovanju psihofizičkih sposobnosti za vršenje poslova Komunalnog policajca.

Napomena: Ukoliko kandidati dostavljaju fotokopiju dokumenta, potrebno je da isti bude ovjeren u skladu sa Zakonom.


oglas-savnik-samostalni-referent-