29. april 2021.

Održana XIX sjednica Skupštine Opštine Šavnik

Na XIX sjednici Skupštine opštine Šavnik, koja je održana danas, usvojen je Izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu.

Za v.d. Sekretara Skupštine opštine Šavnik, imenovan je Tanasije Vucic, nakon razrješenja dosadašnjeg Sekretara SO Šavnik, Dušana Radanovica.

Skupština opštine Šavnik, dala je saglasnost i na Predloge Predsjednika opštine mr Jugoslava Jakica, da se za potpredsjednike opštine imenuju Dušan Radanovic i Milijana Ašanin.

Pored navedenog na današnjoj sjednici usvojene su sljedece odluke: Odluka o naknadi za urbanu sanaciju, Odluka o prirezu porezu na dohodak fizickih lica, Odluka o proglašenju biznis zone Boan, Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim objektima, Odluka o stavljanju van snage Odluke o gradjevinskom zemljištu, Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korišcenje komunalnih dobara od opšteg interesa, Jednogodišnji Program uredenja prostora, Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o podzakupu, Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti” Šavnik.

Skupština je razmatrala i prihvatila Informaciju o radu Stanice policije Šavnik za 2020. godinu i Informaciju o radu Centra za socijalni rad-podrucna jedinica Šavnik za 2020. godinu.

U okviru tacke Izbor i imenovanja, pored davanja saglasnosti na imenovanje potpredsjednika, imenovano je i Savjetodavno tijelo d.o.o. Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica”.

Služba za skupštinske poslove