29. septembar 2020.

Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti

U Odluci o porezu na nepokretnosti (,,Sl.list CG- Opštinski propisi“ 55/19), član 10 mijenja se i glasi: Na vrijednost nepokretnosti , poreskih obveznika iz člana 9 ove Odluke, koja je prikazana u njihovim poslovnim knjigama, primjenjuje se poreska stopa u visini od 1% za građevinske objekte, a za zemljište primjenjuje se poreska stopa u visini od 1%.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu Crne Gore Opštinski propisi“, a primjenjivaće se 01.01.2021 godine.


izmjena-odluke-o-porezu-na-nepokretnostdoc-9d69d082e69f2d3c.pdf program-javne-rasprave-db1feb065c584863.pdf zakljucak-o-nacrtu-092a49a39799d5ae.pdf