29. septembar 2021.

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 18 Statuta Opštine Šavnik (,,SL.list CG-opštinski propisi’’, br. 31/18), člana 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Šavnik (,,Sl.list CG-opštinski propisi’’, br. 06/21) i člana 8 Odluke o dodjeli stipendija (,,Sl.list CG-opštinski propisi’’, br. 33/12 i 06/13), Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Šavnik, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2021/2022. godinu

Uslovi konkursa

Pravo na stipendiju imaju:

1. Redovni studenti druge i narednih godina studiranja;

2. Crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Opštini Šavnik;

3. Ispunjavaju kriterijume za dodjelu stipendija predviđene ovim Konkursom.

Kriterijumi

Bodovanje podnijetih prijava vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1. Deficitarnost zanimanja (građevinski, arhitektura, mašinski, elektrotehnički, fakultet za turizam i ugostiteljstvo i fakultet medicinskih nauka);

2. Upisane godine studija;

3. Materijalnog stanja porodičnog domaćinstva studenta;

4. Prosječne ocjene na prethodnoj godini studija ( između 7 i 10 );

5. Ukoliko se po Konkursu ne prijavi ni jedan kandidat po kriterijumu deficitarne oblasti, povećava se broj kandidata iz oblasti ostalih struka i zanimanja u VII-1 stepena.

Potrebna dokumentacija

1. Prijava na Konkurs;

2. Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte;

3. Potvrda o prebivalištu;

4. Potvrda o upisu godine studija kao redovan student;

5. Potvrda o položenim ispitima iz prethodnih godina;

6. Potvrda o prosječnoj ostvarenoj ocjeni na prethodnoj godini studija;

7. Dokaz da je porodica studenta korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad;

8. Dokaz da su prihodi po članu domaćinstva niži od prosječne neto zarade u Opštini Šavnik.

Isplata stipendija

- Za jednu studijsku godinu dodjeljuje se 20 stipendija.

- Stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno za

   deset mjeseci studijske godine.

- Stipendije se ne isplaćuju za period apsolventskog staža.

- Visina stipendije utvrđuje se u zavisnosti od broja osvojenih bodova.

Rok za podnošenje prijava

- Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

- Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

- Podnijeta dokumenta se ne vraćaju.

Prijavu na Konkurs ( nalazi se na arhivi i na sajtu Opštine Šavnik ) i traženu dokumentaciju potrebno je u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,KONKURS ZA STIPENDIJE’’ predati neposredno na arhivi Opštine Šavnik ( svakim radnim danom od 9:00-14:00h) ili poslati poštom na adresu: Opština Šavnik, Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Šavnička III, br.5 81450 Šavnik

Ovaj Konkurs se objavljuje na internet stranici Opštine Šavnik (www.savnik.me), na oglasnoj tabli Opštine Šavnik i dnevnom listu.

Kontakt : Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti

Telefon: 040/266-108

v.d. Sekretar-ka

Milijana Ašanin


konkurs-za-stipendije-2021-2022-1a4d77c7998f0fa6.pdf