31. oktobar 2022.

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 6 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata (,,Sl.list CG-opštinski propisi’’, br. 034/22), Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Šavnik, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2022/2023. godinu

Uslovi konkursa

I Pravo na stipendiju imaju studenti koji su:

- Prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine i postigli prosječnu ocjenu najmanje 7,00;

- Imaju prebivalište u opštini Šavnik;

- Prvi put upisali semestar studijske godine;

- Nijesu gubili nijednu godinu tokom studija;

- Nijesu u radnom odnosu;

- Nijesu stariji od 25 godina;

II Studenti koji su lica bez oba roditelja i lica sa invaliditetom, bez obzira na prosječnu ocjenu iz prethodne godine, uz uslov da su:

- Državljani Crne Gore;

- Imaju prebivalište u opštini Šavnik;

- Prvi put upisali semestar studijske godine;

- Nijesu gubili nijednu godinu tokom studija;

III Pravo na stipendiju imaju učenici nosioci diplome “Luča” za I godinu studiranja u slučaju da odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije uz uslov da su:

- Državljani Crne Gore;

- Imaju prebivalište u opštini Šavnik;

- Prvi put upisuju semestar studijske godine;

Potrebna dokumentacija

1. Studenti koji konkurišu za stipendiju pod rednim brojem I iz ovog Konkursa, uz prijavu za Konkurs dostavljaju:

- Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte;

- Potvrdu o prebivalištu;

- Potvrdu da je studijske 2022/23 godine student upisao odgovarajuću godinu studija kao redovan student, uz podatak u kojoj studijskoj godini je upisana prva godina osnovnih studija;

- Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina studija;

- Potvrdu o ukupnoj prosječnoj ocjeni za sve godine studija;

- Dokaz (izjavu) da ne prima drugu stipendiju;

- Dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

2. Studenti koji konkurišu za stipendiju pod rednim brojem II iz ovog Konkursa, uz prijavu za Konkurs dostavljaju:

- Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte;

- Potvrdu o prebivalištu;

- Potvrdu da je studijske 2022/23 godine student upisao odgovarajuću godinu studija kao redovan student, uz podatak u kojoj studijskoj godini je upisana prva godina osnovnih studija;

- Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina studija;

- Dokaz (izjavu) da ne prima drugu stipendiju;

- Dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

- Ukoliko je lice bez roditeljskog staranja potrebno je dostaviti odgovarajući dokument koji potvrđuje dati uslov;

- Ukoliko je lice sa invaliditetom potrebno je dostaviti rješenje o invaliditetu;

3.Studenti koji konkurišu za stipendiju pod rednim brojem III iz ovog Konkursa, uz prijavu za Konkurs dostavljaju:

- Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte;

- Potvrdu o prebivalištu;

- Potvrdu da je studijske 2022/23 godine student upisao prvu godinu studija po prvi put kao redovan student;

- Dokaz (izjavu) da ne prima drugu stipendiju;

- Dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

- Nosioci diplome “Luča” koji prvi put upisuju godinu studija dostavljaju ovjerenu kopiju diplome;

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene fotokopije;

Rok za podnošenje prijava

- Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

- Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

- Podnijeta dokumenta se ne vraćaju.

Prijavu na Konkurs ( nalazi se na pisarnici i na sajtu Opštine Šavnik ) i traženu dokumentaciju potrebno je u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,KONKURS ZA STIPENDIJE’’ predati neposredno na pisarnici Opštine Šavnik ili poslati poštom na adresu: Opština Šavnik, Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Šavnička III, br.5 81450 Šavnik

Ovaj Konkurs se objavljuje na web sajtu i na oglasnoj tabli Opštine Šavnik.

Kontakt : Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti

Telefon: 040/266-108

konkurs-za-dodjelu-stipendija-59e47184dbe2959b.pdf odluka-o-stipendiranju-studenata-i-ucenickoj-nagradi-33f53f3f1e587ba1.pdf prijava-na-konkurs-za-stipendiju-2022-23-f75588817b139db0.doc