Potpredsjednica Opštine

Milijana Ašanin rođena je 23.11.1979. godine u Sirovcu, Opština Šavnik. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Svoj radni i profesionalni angažman započela je 2010. godine u Skupštini opštine Šavnik kao saradnik u kabinetu Predsjednika skupštine te na tim poslovima provela dvije godine.

Od 2012. do 2014. godine obavljala je poslove Sekretara Sekretarijata lokalne uprave. Nakon toga, obavljala je poslove Rukovodioca službe Predsjednika, a 2016. godine imenovana je za Glavnog administratora. Istovremeno sa obavljanjem funkcije Glavnog administratora obavljala je i funkciju rukovodioca Službe za projekte i drugostepeni postupak. Osim navedenog, Milijana Ašanin, u periodu od 2010. godine do danas obavljala je i obavlja poslove Menadžera integriteta, FMC menadžera, poslove Glavnog službenika za finansije, bila je zamjenik i član Opštinske izborne komisije Opštine Šavnik, član IO turističke organizacije Šavnik i predsjednica IO Turističke organizacije Šavnik.  

Dužnost potpredsjednice Opštine Šavnik počela je da obavlja 27.10.2020. godine.

Nadležnosti, opis poslova:

Izvod iz Zakona o lokalnoj samoupravi

("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019)

- Potpredsjednik opštine zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri.

- Potpredsjednik opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.

Potpredsjednica Opštine

Milijana Ašanin Potpredsjednica Opštine

Adresa
81450 Šavnik

Telefon / Faks
040 266 108

Mobilni telefon
069 157 968

Email
milijana.asanin@savnik.me