Predsjednik Opštine

Jakić Jugoslav – rođen 20.06.1988. godine u Šavniku. Završio je pravni fakultet u Podgorici. Magistrirao je na pravnom fakultetu u Podgorici, smjer krivično pravo. Do sada je obavljao poslove Sekretara radnih tijela Skupštine Opštine Šavnik, Načelnika Komunalne policije, Potpredsjednika Opštine Šavnik i Predsjednika Skupštine Opštine Šavnik.

Na mjesto Predsjednika Opštine Šavnik izabran je 18.2.2021. godine.

Oženjen, otac dvoje djece.

Nadležnosti, opis poslova:

Izvod iz Zakona o lokalnoj samoupravi

("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019)

Predsjednik opštine:

 1. predstavlja i zastupa opštinu;
 2. predlaže propise i druge akte koje donosi skupština;
 3. stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja;
 4. stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova;
 5. podnosi izvještaj o stanju imovine opštine;
 6. odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 7. utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora;
 8. imenuje i razrješava potpredsjednika opštine, uz saglasnost skupštine;
 9. imenuje i razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi iz člana 69 st. 1 i 3 ovog zakona;
 10. imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu;
 11. postavlja i razrješava menadžera;
 12. podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi iz člana 69 ovog zakona, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;
 13. usmjerava i usklađuje rad organa i službi iz člana 69 ovog zakona i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte;
 14. daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi iz člana 69 ovog zakona i javnih službi;
 15. vrši upravni nadzor nad radom organa i službi iz člana 69 ovog zakona i javnih službi;
 16. donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno;
 17. odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje;
 18. donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine;
 19. donosi kadrovski plan;
 20. donosi plan integriteta;
 21. donosi godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika;
 22. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine. Predsjednik opštine može imati stručnu službu kojom rukovodi.

Predsjednik opštine donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe iz stava 2 ovog člana, odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.

Akti predsjednika

Izvod iz Statuta Opštine Šavnik

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 031/18 od 07.09.2018)

U vršenju poslova utvrđenih zakonom i ovim statutom, predsjednik opštine donosi: odluke, uputstva, pravilnike, naredbe, rješenja i zaključke.

Odlukom se utvrđuje organizacija i način rada organa lokalne uprave i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom, ili drugim propisom.

Uputstvom se propisuje način rada i izvršavanja poslova organa lokalne uprave i drugih subjekata koji vrše poslove od interesa za opštinu u izvršavanju zakona, odluka Skupštine opštine i drugih propisa.

Pravilnikom se bliže razrađuju pojedina pitanja koja su uređena zakonom, odlukom Skupštine opštine i drugim propisom.

Naredba se donosi radi rješavanja određene konkretne situacije koja ima opšti značaj u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom predviđeno.

Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama, o obrazovanju stručnih savjeta i komisija, rješava sukob nadležnosti, daje saglasnost na akta koja donose organi lokalne uprave i drugi subjekti koji vrše poslove od javnog interesai drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Zaključkom se utvrđuju nacrti opštih akata koji se stavljaju na javnu raspravu, određuju zadaci organima lokalne uprave i subjektima koji vrše poslove od javnog interesa, zauzimaju stavovi, odlučuje o odobravanju sredstava iz budžeta Opštine i o drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika o kojima se ne odlučuje drugim aktima.

Predsjednik Opštine

Jugoslav Jakić Predsjednik Opštine

Adresa
81450 Šavnik

Telefon / Faks
040 266 108

Email
predsjednik@savnik.me