Naknade za novorođenčad

Skupština Opštine Šavnik je na sjednici održanoj 30.03.2018. godine donijela Odluku o naknadi za novorođeno dijete, kojom se utvrđuju korisnici i visina date naknade u Opštini Šavnik, kao i postupak ostvarivanja iste.

Ko može ostvariti pravo na novčanu naknadu?

Novčanu naknadu za novorođeno dijete u Opštini Šavnik može ostvariti jedan od roditelja koji ima prijavljeno prebivalište u opštini Šavnik.

Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj ili lice kome je dijete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje, podnošenjem zahtjeva nadležnom organu uz koji je dužan da priloži, pored ostale neophodne dokumentacije, i potvrdu da to pravo nije ostvario drugi roditelj, u slučaju prijavljenog prebivališta u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori.

Visina novačane naknade

Naknada se isplaćuje jednokratno u iznosu od 300,00 eura.

Ovo pravo može se ostvariti do navršene godine dana djeteta.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedene naknade

Uz Zahtjev nadležnom organu se prilaže:

kopija lične karte oba roditelja;

potvrda o prebivalištu,

izvod iz matične knjige rođenih za dijete

potvrda da pravo na navedenu naknadu nije ostvario drugi roditelj, u slučaju prijavljenog prebivališta u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori.

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate navedene uslove?

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu (sa pratećom dokumentacijom) podnosi se Sekretarijatu lokalne uprave Opštine Šavnik.