Predsjednik Skupštine

Jakić Jugoslav – rođen 20.06.1988. godine u Šavniku. Završio je pravni fakultet u Podgorici. Magistrirao je na pravnom fakultetu u Podgorici, smjer krivično pravo. Do sada je obavljao poslove Sekretara radnih tijela, načelnik Komunalne policije i potpredsjednik opštine Šavnik. Oženjen, otac jednog djeteta. 

Predsjednik Skupštine: 

  1. predstavlja Skupštinu;
  2. saziva sjednicu Skupštine, predsjedava i rukovodi njenim radom;
  3. predlaže dnevni red sjednice Skupštine;
  4. stara se o primjeni Poslovnika Skupštine;
  5. potpisuje akte Skupštine;
  6. stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine;
  7. koordinira rad radnih tijela Skupštine;
  8. sarađuje sa predsjednikom Opštine;
  9. brine o javnosti rada Skupštine i
  10. vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Predsjednik Skupštine

Mr Jugoslav Jakić Predsjednik Skupštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Mobilni telefon

Email
skupstina@savnik.me