Glavni administrator

Izvod iz Zakona o lokalnoj samoupravi

("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019)

Glavni administrator:

   - vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi iz člana 69 st. 1 i 3 ovog zakona;

   - koordinira rad organa i službi iz člana 69 ovog zakona, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);

   - daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;

   - daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama iz člana 69 ovog zakona, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;

   - priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

   - podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika opštine;

   - vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine.

Ako se za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje stručna služba, tom službom rukovodi glavni administrator i odgovara za njen rad.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, glavni administrator donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe, odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.


Radoje Simović Glavni administrator

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Email
glavni.administrator@savnik.me